Tag Archives: ಬಾರ್ಕೂರು ಪ್ರವಾಹ

ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ……

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳ್ಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ನೆರಿ ಕಾಯ೦ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ನೆರಿಗೆ ಇಳಿತ್. ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ  ಒ೦ದ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರ್ ದೊಡ್ದದ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬ೦ದ್ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಅದೂ ಇತ್ತಿತ್ಲೆಗೆ ನೆರಿ ಬಿಡಿ ಈ ಮಳೆ ಯಾಸಕ್ಕೆಹೊಳಿ ನೀರ್ ತು೦ಬ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಅ೦ಬಾ೦ಗೆ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಅದು ಹೌದ್. ಮೊದ್ಲಿನ್ ಕಣ೦ಗೆ ಇಗ ಎಲ್ಲ್ ಮಳಿ ಬತ್ತತ್ ಹೇಳಿ…? ಬೀಜ, ನಟ್ಟಿ ಮಾಡುವತಿಗೆ ಮಳಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡು ಸಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಯ್ ಕುಟ್ಟುದ್. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅ೦ಬ೦ಗೆ, ಮನ್ಸರ್ ಕಲ್ತದ್ದ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆದ೦ಗೂ ಮಳಿಯೂ ಕಲಿತಾ ಹೋಯ್ತ್, ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ…?

ನಾವ್ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕುಷಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲ್ ನೆನ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪದ್. ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ ರಸ್ತೆ-ಹೊ೦ಡ ನೀರ್ ತು೦ಬ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ ಆಡ್ತಾ ಬಪ್ಪುದೆ ಒ೦ಥರಾ ಗಮ್ಮತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಮಳಿ ಸುರು ಆದ್ರೆ, ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಬುದ್. ಅದ್ ಮತ್ತೆ೦ತಕಲ್ಲಾ, ಶಾಲಿಗೆ ರಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅ೦ಧೇಳಿ. ಜೊರ್ ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ೦ಗೂ ಕುಷಿ, ಮತ್ತ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರ೦ತೂ ಕೆ೦ಬುದೆ ಬ್ಯಾಡ, ಬಾರಿ ಕುಷಿ. ನೆರಿ ಇನ್ನೂ ಎರ್ತೆ ಹೊಯ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಬುದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೊಳಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆರಿ ನೀರಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪುದು, ಆಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಗ೦ಟೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಪುನ ಆ ಗುರ್ತ ಕ೦ಡ್ ನೇರಿ ನೀರ್ ಮೇಲ್ ಬ೦ದಿತಾ ಅಥವಾ ನೀರ್ ಇಳುಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತಾ ಅ೦ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದ್. ನೆರೆ ನೀರ್ ಇಳುಕೆ ಸುರು ಆರೆ “ಛೇ…ಇಳಿತೆ ಇತ್ತಲ್ಲೆ” ಅ೦ತ ಮನ್ಸಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡದ್ ಇತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬುದ್ದಿ ನೆರು ಮು೦ಚೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಲ. ಮಳಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೆಸ್ರ್ ನೀರ್ ಹಾರ್ಸಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ…? ಏಷ್ಟ್ ಜನ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ಼ೈಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಚುಚ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..? ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದಾಗ ಏಷ್ಟ್ ಜನ ದೇವ್ರೆ ಮಳಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಶಾಲಿಗೆ ರಜಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..?. ಆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿತ್. ಇಗ ಹಾ೦ಗ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೋರೆ ನೆಗಾಡ್ತ್ರ ಅಲ…..

ಅದೆಲ್ಲಾ ಹೋಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ…, ಇಗ ಮಳಿ ವಿಷ್ಯ ಎ೦ತಕ್ಕೆ ಎತ್ಕ೦ಡದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ್ ಈ ತಿ೦ಗ್ಳಳ್ ಬಾರಿ ಮಳಿ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯ೦ಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ್ “ಜೊರ್ ಮಳಿ, ಹೋರ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಇಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಸ೦ದ್ ಕಡಿದೆ ಹೊಯ್ತಾ ಇತ್ತ್” ಅ೦ತಿದ್ರ್. ನಾನ್ ಅವ್ರ್ ಹೇಳದ್ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಳಿ ಕಷ್ಣಿ ತು೦ಬುವಷ್ಟ್ ಹೋಯ್ದಿತೆನೋ ಅ೦ದ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ ಪಾಟಿ ಮಳಿ ಹೋಯ್ದಿತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದದ್ದ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಮಿತ್ರ ಸನ್ನಿ ಲೂವಿಸ್ ಫ಼ೇಸ್ಬುಕ್ಕ೦ಗೆ ಫೊಟೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ. ಹೋಳಿಯಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಗಿ, ತೋಟಯಲ್ಲಾ ತು೦ಬಿ ಬರಾಬರಿ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ್. ನಾನ್ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಇಲ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್. ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ನೆರಿ ಕಾಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಇತ್ತ್. ಅಗಷ್ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್ ಹೋಯ್ಯು ಮಳಿಗೆ ಆಸ್ಲಾಟಿ ಮಳಿ (ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ) ಅ೦ತ್ರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಳಿಯಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ನೆನ್ಪ್ ನ೦ಗ೦ತೂ ತು೦ಬಾ ಕಡ್ಮಿ. ನೆರಿ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ಅಯ್ಯೋ…, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಇಪ್ಪುಕಾಗ ಇದ್ದಿತಾ ಅನ್ಸತಿತ್ ಕಾಣೀ. ನಮ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಲ್ಲ್ ಹೊಯ್ಯು ಮಳಿಯಾ…? ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ…? ಬಪ್ಪುದೆ ಅಪ್ರೂಪ, ಬ೦ದ್ರೂ ಒ೦ದ್ ಗ೦ಟೆ ಸರಿಯಾಯ್ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿ. ಅದೆ ಮಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಬಪ್ಪುಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬತತ್ತ್.

ಏನೆ ಆಯ್ಲಿ…, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಳಿ ಬೇಕ್ ಅಲ. ಸರಿಯಾಯ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆನೂ ಲೈಕ್ ಬತ್ತತ್. ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆನೂ ಬರ್ಗಾಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ, ಬ್ಯಾಸಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬೇಕ್ ಕಾಣಿ. ಹೊಳೆ ಕಸುಬು ನ೦ಬ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಇ೦ತದ್ದ್ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ರೆ ಎ೦ತಾರು ಮೀನ್ ಕಾಣಿ ಆಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ಬ್ ನ೦ಬಿಕೆ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ..? ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಟಿ ಮಳೆ ಕುಟ್ಟಿ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ಯಾರಿಗೂ ತೊ೦ದ್ರೆ ಆಯ್ದಿರೆ ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್. ಎ೦ಥ ಅ೦ತ್ರಿ…?

ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನೆರಿ ಫೋಟೊ ಕಾಣ್ಕ೦ಬ೦ಗಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!

ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

Thanks to: Sunny Lewis

ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈ ಸಲ ಅ೦ದ್ರೆ ಅಗಷ್ಟ್ 2012 ನಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಆಸ್ಲಾಟಿ ಮಳಿಯಿ೦ದ (ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ)  ನಮ್ಮೂರ್ ಸೀತಾ ನದಿ ತು೦ಬಿ ಹೊಯ್ತ್. ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ತೋಟಯೆಲ್ಲಾ ನೇರಿ ತು೦ಬಿ ಹೋದದ್ರ ಫೊಟೊ ಕೆಳ್ಗಿತ್ತ್ ಕಾಣೀ. ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಫೊಟೋ ಕಾಣ್ಕರೆ ಹೇಳಿ, ಮು೦ದಿನ್ ಸಲ ನೆರಿ ಬ೦ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ ಸೀದಾ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಕಳ್ಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾ ಆಯ್ತಾ, ಆಯ್ಕ೦ಬುಕೆ ನಮ್ಮ್ ಮನಿ ಇತ್ತ್..!!!!

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೊಟೊ ತೆಗ್ದಿದ್ ನಾನಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ಸನ್ನಿ ಲೂವಿಸ್. ಮಳೆ, ಚಳಿ, ನೆರೆ ಅನ್ನದೆ ನಮ್ಮ್ ಗ೦ಡ್ ನೆನ್ಕ೦ಡ್ ತೆಗ್ದಿದ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ನಿಗೆ Special Thanks ಇರ್ಲಿ ಅಲ….!!!

ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ ಕಾಣ್ಕರೆ ಆ ಚಿತ್ರದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ದದ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ತತ್ ಮತ್ತೆ Slide Show ಶುರು ಆತ್ತ್.

ನೆರಿ ವಿಷ್ಯ ಓದ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!

ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ…
Thanks to: Sunny Lewis for nice photos

%d bloggers like this: