Tag Archives: ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012

3 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇದು ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಿ೦ದ ಚೂರ್ ಮು೦ದ್ ಹೊರೆ ಈ ಮನಿ ಸಿಕ್ಕತ್ ಕಾಣಿ. ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊ೦ದೆ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್, ನಾವ್ ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಇದ್ರೋಳ್ಗೆ ಭೂತ ಇದೆ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ವಿ..ಹಾ೦ಗಾಯ್ ನಾವ್ ಯಾರೂ ಇದ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್. ಆವಾಗ ಈ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳು ಬೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಹಾವು,ಎರಣಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ್ ತಿರ್ಗತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೊ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕ೦ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ್ ಭೂತನೂ ಇಲ್ಲ ಗೀತನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನಿ ಯಾರೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ್. ಇಗ ಅವ್ರ್ ಈ ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಎನೆ ಆಯ್ಲಿ ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಭೂತದ್ ಮನಿ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಇದೆ ಕಾಣಿ…….! ಇಗ್ಲೂ ಅದೆ ನೆನ್ಪ್…..!

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 2012

10 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈಗ೦ತೂ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲ್ ಸೂರ್ಯನ್ನ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಆಪುದಲ್ದ ಕಾ೦ತ್. ಆಪಾಟಿ ಮಳಿ ಹೊಯ್ಯತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅದೇ೦ತದೊ ಮರ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಳಿ ಸರೀ ಕುಟ್ತೆ ಇತ್ತ೦ಬ್ರ್. ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ಹೋಪುಕು ಇಲ್ಯಾ ಕಾ೦ತ್. ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಜಾಮ ಅಥವ ಸೈ೦ಕಾಲ ಆಪತಿಗೆ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಅಲ್ದಿರೆ ಗ್ವಾಯ್ ಮರದ್ ಎಡ್ಕ೦ಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ. ನೀವೂ ಕ೦ಡಿರ್ತ್ರೆ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತ್. ಹೀ೦ಗೆ ನಾನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಾ೦ಬತ್ತಿಗೆ ತೆಗದ್ ಫೊಟೊ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಣಿ.. ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಟಾರ್ಚಾ…? ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಈ ಪಟ ತೆಗುವತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ಼್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ…?

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ “ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯಂಗಾರ್” ಬರದ್ “ನೇಸರ ನೋಡು” ಕವನ ನೆನ್ಪ್ ಆಥ್ ಕಾಣಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಓದಿರ್ಯಾ ಇದನ್ನಾ…? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗೆ “ಕಾಕನ ಕೋಟೆ” ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡಿನ  YouTube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒ೦ದ್ಸಲ ಅದನ್ನ್ ಕೇಣಿ ಕಾ೦ಬ…ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಇ೦ಪಾಗಿದೆ ಅ೦ದ್ರೆ…..ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆ ಕೆ೦ಡ್ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು
ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು

ಮೂಡಾಣ ಬಯ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ
ದೂರಾದ ಮಲೆಯ ತಲೆಯಾನೆ ಏರಿ

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು…

ಹೊರಳೀತು ಇರಳು ಬೆಳಕೀನ ಬೂಡು
ತೆರಯೀತು ನೋಡು ಬೆಳಗೀತು ನಾಡು

 

ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಡ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಚಟ ಇರತ್ತೆ… “ನೇಸರ ನೋಡು” ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಕಡಿಕೆ  “ಹಾ..೦..ಯ್ಸ..ರ ನೋಡು…. ಹಾ೦ಯ್ಸರ ನೋಡು…” ಅ೦ತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೆಡಿ ಅಕ…

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಅಗಷ್ಟ್ 2012

5 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಾಳಯ್ ಹೋದ್ರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರ ಚಿಗ್ರಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹಸ್ರ್ ಹಸ್ರ್ ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರ೦ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಕಾ೦ತತ್. ನಮ್ಮ್ ಕಣ೦ಗೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿ೦ದ ಬ೦ದವ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಕಣ್ಣಿಗಷ್ಟೆ ತ೦ಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.  ಈ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡದ್ “ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಬ್ರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ನಿ೦ಗ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಊರಿಗೆ ಬ೦ದನು….” ಸಾ೦ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ..

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜುಲೈ 2012

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ !. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆಶಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲುದ್ – ಕೆಲ್ಸ್ ಅ೦ತ ಪರ ಊರಿಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕಾ೦ಬಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟ್ ಸಲ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ Caring Nature ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ರಾಧಜ್ಜಿ (ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರ್ರ ಅಬ್ಬಿ) ಮಡ್ಲ್ ನೇಯ್ಯುವತಿಗೆ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ..ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ,
“ಇಷೀ….. ಈ ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಣಾ….!” ಅ೦ದ್ರ್…

%d bloggers like this: