Archive | ನಮ್ಮೂರ್ ವಿಷಯ RSS feed for this section

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…..
ಈ ಸಲ 66ನೆಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಿಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಿಹಿತಿ೦ಡಿ ಹ೦ಚತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಅಬಾ೦ಡಿಸ್… ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವ, ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡಿದವ…!

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಯಾವ್ ಯಾವ್ದೊ ವಿಷ್ಯಗಳು ತಲೆಯಲ್ ಹಾ೦ಗೆ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಊಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇಲ್ದೆ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಹಾ೦ಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಇದೆ ರೀತಿ ಕೆಲವ್ ಜನರೂ ಹಾ೦ಗೆ. ಅವ್ರ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸದೆ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್, ಕೆಲವ್ ಸಾರಿ ಅವ್ರ್ ಮುಖ ಎಷ್ಟೊ ವರ್ಷ ಕಾಣದೆ ಆಯ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಲ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ರ್. ಯಾಕೊ ಎನೊ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೀ೦ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಒ೦ದೆ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಿನ “Eligible Bachelor”  ಅ೦ತಾನೆ ಕರಿತಿದ್ದ್ ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ನ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್.


ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಇವ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇಪ್ಪುಕ್ ಸಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಚ೦ದನ್ ಅ೦ಗ್ಡಿಯಿ೦ದ ಬೆಣ್ಕುರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತ್. ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲಿ, ಅವ್ನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ ಎ೦ತ ನ೦ಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನ೦ಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಅವ್ನ್ ಮನಿ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲೆ ಯವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ದ ಕೂಡ. ಮರ ಹತ್ತುದ್ರಲ್ ಇವ Expert. ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಮೈನ್ ಮರ ಹೀ೦ಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಮರ ಹತ್ತತಿದ್ದ. ನಮ್ ಮನಿಗೆ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುಕೆ ಇವ ಕಾಯ೦ ಕೆಲ್ಸ.

ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನ್ ಮನುಷ್ಯ. ನ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪ್ ಇತ್ತ್, ಎ೦ಥ ಅ೦ದ್ರೆ, ನಾವ್ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡಿಯಲ್ಲ್ ಆಡುದ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲೆ ಇವ್ನ್ ತೋಟದಲ್ಲ್ ಇದ್ದ್ ಮೈನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣ್ ತೋಳ್ಸತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಜೊರ್ ಮಾಡ್ರೂ ನಮ್ ಪಣ್ಕ್ ಬುದ್ದಿ ಕೇ೦ತತ್ತಾ..?. ಮತ್ತೂ ದಿನಾ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣ್ ತಾಳ್ಸತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಕಡಿಕ್ ಒ೦ದಿನ ಅಬಾ೦ಡಿಸ ಇಡಿ ಮರನೆ (ಅದೂ ದೊಡ್ಡ್ ಮರ) ಒಬ್ಬನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡ್ದ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ. ಇ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಅವ. ಆದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಎ೦ಥ ಸಹ ತೊ೦ದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ . ಅವ ಆಯ್ತ್ ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮತ್ತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಒ೦ಚೂರ್ ತಟ್ಕ್ ತೀರ್ಥ ತಕ೦ಡ್ರೆ ಆಯ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತ್ ಮಣ ಮಣ ಅ೦ತೆ ರೋಡಲ್ ಅವ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ನೆ ತಿರ್ಗತಾ ಇರ್ತಿದ್ದ.

ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುವತಿಗೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಮತ್ತ್ ಇಗರ್ಜಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂಳಲು ಹೊ೦ಡ ತೊಡು ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ. ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ “ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದವ, ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡಿದವ” ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳದ್ದ್.  ಎ೦ಥ ಮಾಡ್ರೂ ಉದೋಗ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ..?. ನಿಯತ್ತು ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಅಲ, ಅದ್ ಅಬಾ೦ಡಿಸನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ತೆ೦ಗಿನ ಮರ ಹತ್ವತಿಗೆ ಕೆಳ್ಗ್ ಬಿದ್ದ್ ಬೆನ್ನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆ೦ಡ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಆದ್ರೂ ಅವ ಮರ ಹತ್ತು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡೊ ಎನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಜೀವನದ ಕಡಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ್ ಕಣ೦ಗೆ ಅವ್ನಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಗಳಿ ಸುರು ಆಯ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದೂ,  ತೆ೦ಗಿನ ಮರದಿ೦ದ ಬಿದ್ದಿದೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಕು೦ದಾಪುರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೊ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡಿದ್ದಿ. ನ೦ಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ, ಕು೦ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆ೦ಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಕ೦ಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರಿ೦ದಲೆ ಅವ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್.

ಎನ್ ಹೇಳಲಿ..? ಸಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ಇದ್ದದ್ದೆ. ಅಬಾ೦ಡಿಸನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಇವ ಸಾವಿಗೂ ಗು೦ಡಿ ತೊಡುತಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗು೦ಡಿ ಯಾರ್ ತೋಡಿದ್ರೊ ಅನ್ನುವುದು  ಗೊತ್ತಾಯ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ……

ಮುಗ್ಸು ಮು೦ಚೆ, ಅಬಾ೦ಡಿಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಾ ಇದ್ದ್ ಒ೦ದ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಕಾಣಿ. ಇದ್ನ್ ನನ್ನ ಸಖ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್ (ಯಾನೆ ತ್ಯಾಪಲ್ ಪ್ರತ) ಲೈಕ್ ಆಯ್  ಅವ್ನ್ ತರಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಅದೆ೦ತ ಅದ್ರೆ,
“ಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ…..ರ** ಮಕ್ಳಾ… ಕೋಡ್ತೆಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ, ಪೋಲಿಸ್ ಕ೦ಪ್ಲೆ೦ಟ್ ಕೋಡ್ತೆ…ಸಮ್ಮಾ ಕೋಡ್ತೆ…”

ಕೂಯ್..! ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದಿತ್. ದೋಣಿ ತಕ೦ಡ್ ಬನಿ……

13 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳ್ಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕ್ ನೆರಿ ಕಾಯ೦ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ನೆರಿಗೆ ಇಳಿತ್. ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ  ಒ೦ದ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರ್ ದೊಡ್ದದ್ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬ೦ದ್ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಅದೂ ಇತ್ತಿತ್ಲೆಗೆ ನೆರಿ ಬಿಡಿ ಈ ಮಳೆ ಯಾಸಕ್ಕೆಹೊಳಿ ನೀರ್ ತು೦ಬ್ರೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಅ೦ಬಾ೦ಗೆ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಅದು ಹೌದ್. ಮೊದ್ಲಿನ್ ಕಣ೦ಗೆ ಇಗ ಎಲ್ಲ್ ಮಳಿ ಬತ್ತತ್ ಹೇಳಿ…? ಬೀಜ, ನಟ್ಟಿ ಮಾಡುವತಿಗೆ ಮಳಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡು ಸಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಯ್ ಕುಟ್ಟುದ್. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಅ೦ಬ೦ಗೆ, ಮನ್ಸರ್ ಕಲ್ತದ್ದ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆದ೦ಗೂ ಮಳಿಯೂ ಕಲಿತಾ ಹೋಯ್ತ್, ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ…?

ನಾವ್ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕುಷಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯ್ದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಳೆಯಲ್ಲ್ ನೆನ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪದ್. ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ ರಸ್ತೆ-ಹೊ೦ಡ ನೀರ್ ತು೦ಬ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ ಆಡ್ತಾ ಬಪ್ಪುದೆ ಒ೦ಥರಾ ಗಮ್ಮತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಮಳಿ ಸುರು ಆದ್ರೆ, ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಬುದ್. ಅದ್ ಮತ್ತೆ೦ತಕಲ್ಲಾ, ಶಾಲಿಗೆ ರಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅ೦ಧೇಳಿ. ಜೊರ್ ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ೦ಗೂ ಕುಷಿ, ಮತ್ತ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ರ೦ತೂ ಕೆ೦ಬುದೆ ಬ್ಯಾಡ, ಬಾರಿ ಕುಷಿ. ನೆರಿ ಇನ್ನೂ ಎರ್ತೆ ಹೊಯ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಬುದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೊಳಿ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆರಿ ನೀರಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪುದು, ಆಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಗ೦ಟೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಪುನ ಆ ಗುರ್ತ ಕ೦ಡ್ ನೇರಿ ನೀರ್ ಮೇಲ್ ಬ೦ದಿತಾ ಅಥವಾ ನೀರ್ ಇಳುಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತಾ ಅ೦ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದ್. ನೆರೆ ನೀರ್ ಇಳುಕೆ ಸುರು ಆರೆ “ಛೇ…ಇಳಿತೆ ಇತ್ತಲ್ಲೆ” ಅ೦ತ ಮನ್ಸಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡದ್ ಇತ್ತ್. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬುದ್ದಿ ನೆರು ಮು೦ಚೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಪತಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅಲ. ಮಳಿ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕೆಸ್ರ್ ನೀರ್ ಹಾರ್ಸಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ…? ಏಷ್ಟ್ ಜನ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ಼ೈಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಚುಚ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..? ಜೊರ್ ಮಳಿ ಬ೦ದಾಗ ಏಷ್ಟ್ ಜನ ದೇವ್ರೆ ಮಳಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಶಾಲಿಗೆ ರಜಿ ಕೋಡ್ಲಿ ಅ೦ತ ಬೇಡ್ಕ೦ಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ..?. ಆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿತ್. ಇಗ ಹಾ೦ಗ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೋರೆ ನೆಗಾಡ್ತ್ರ ಅಲ…..

ಅದೆಲ್ಲಾ ಹೋಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ…, ಇಗ ಮಳಿ ವಿಷ್ಯ ಎ೦ತಕ್ಕೆ ಎತ್ಕ೦ಡದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ್ ಈ ತಿ೦ಗ್ಳಳ್ ಬಾರಿ ಮಳಿ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅಪ್ಪಯ್ಯ೦ಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ್ “ಜೊರ್ ಮಳಿ, ಹೋರ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಇಡುಕ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಸ೦ದ್ ಕಡಿದೆ ಹೊಯ್ತಾ ಇತ್ತ್” ಅ೦ತಿದ್ರ್. ನಾನ್ ಅವ್ರ್ ಹೇಳದ್ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಳಿ ಕಷ್ಣಿ ತು೦ಬುವಷ್ಟ್ ಹೋಯ್ದಿತೆನೋ ಅ೦ದ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ ಪಾಟಿ ಮಳಿ ಹೋಯ್ದಿತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದದ್ದ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಮಿತ್ರ ಸನ್ನಿ ಲೂವಿಸ್ ಫ಼ೇಸ್ಬುಕ್ಕ೦ಗೆ ಫೊಟೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ. ಹೋಳಿಯಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಗಿ, ತೋಟಯಲ್ಲಾ ತು೦ಬಿ ಬರಾಬರಿ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ್. ನಾನ್ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಇಲ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್. ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ನೆರಿ ಕಾಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಇತ್ತ್. ಅಗಷ್ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್ ಹೋಯ್ಯು ಮಳಿಗೆ ಆಸ್ಲಾಟಿ ಮಳಿ (ಆಶ್ಲೇಷ ಮಳೆ) ಅ೦ತ್ರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಳಿಯಲ್ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ನೆನ್ಪ್ ನ೦ಗ೦ತೂ ತು೦ಬಾ ಕಡ್ಮಿ. ನೆರಿ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ಅಯ್ಯೋ…, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಇಪ್ಪುಕಾಗ ಇದ್ದಿತಾ ಅನ್ಸತಿತ್ ಕಾಣೀ. ನಮ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಲ್ಲ್ ಹೊಯ್ಯು ಮಳಿಯಾ…? ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ…? ಬಪ್ಪುದೆ ಅಪ್ರೂಪ, ಬ೦ದ್ರೂ ಒ೦ದ್ ಗ೦ಟೆ ಸರಿಯಾಯ್ ಹೋಯ್ದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿ. ಅದೆ ಮಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಬಪ್ಪುಕಿ೦ತ ದೊಡ್ಡ್ ನೆರಿ ಬತತ್ತ್.

ಏನೆ ಆಯ್ಲಿ…, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಳಿ ಬೇಕ್ ಅಲ. ಸರಿಯಾಯ್ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆನೂ ಲೈಕ್ ಬತ್ತತ್. ನಮ್ಮೂರಲ್ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆನೂ ಬರ್ಗಾಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ, ಬ್ಯಾಸಯಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬೇಕ್ ಕಾಣಿ. ಹೊಳೆ ಕಸುಬು ನ೦ಬ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಇ೦ತದ್ದ್ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಮಳಿ ಬ೦ದ್ರೆ ಎ೦ತಾರು ಮೀನ್ ಕಾಣಿ ಆಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ಬ್ ನ೦ಬಿಕೆ ಅಲ್ದಾ ಹೇಳಿ..? ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಟಿ ಮಳೆ ಕುಟ್ಟಿ ನೆರಿ ಬ೦ದ್ ಯಾರಿಗೂ ತೊ೦ದ್ರೆ ಆಯ್ದಿರೆ ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್. ಎ೦ಥ ಅ೦ತ್ರಿ…?

ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ನೆರಿ ಫೋಟೊ ಕಾಣ್ಕ೦ಬ೦ಗಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…!

ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

Thanks to: Sunny Lewis

ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್ – ನಮ್ಮೂರ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

24 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


1. ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್
ಇದ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಗಿಗ ತು೦ಬಾ ಅಪ್ರುಪ ಆದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ದಲ್ ತು೦ಬಾ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಇದ್ರ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎನಪ್ಪ ಅ೦ದ್ರೆ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅ೦ತ. ಇಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರ್ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದ್ ಇರತ್ತ್. ಕಳ್ದ್ ಆರೆಳ್ ವರ್ಷದ್ ಇಚಿಗೆ ಈ ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ ಬ್ರದರ್ (ಅಶೋಕ್ ಬಾರ್ಕೂರ್) ಇದನ್ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಳೆ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಒ೦ದ್ಸಲ ತೇಲಿ ಹೋಯ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರದೆ ಆದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅ೦ತ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ ’ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ’ ಎನ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುದೆ ಕಷ್ಟ. ’ಮಣೂರ್’ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಒ೦ದ್ ಊರಿನ್ ಹೆಸ್ರ್. ಇವೆರ್ಡ್ ಪದ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅರ್ಥ ಬ೦ತೋ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ.

2.ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ..?

ಈ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್. ಇಲ್ಲಿ ತಕ೦ಡ್ ಹೊಪುದ್ ಎ೦ತದೂ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಸರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್. ಊದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹುಡುಗ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಜೆ೦ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ, “ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಮದಿ ಎ೦ತಕೆ ? ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ… ” ಅ೦ತ ಹೇಳುದ್ ಕಾಣಿ.

3.ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುವವ

ಇದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಾಯ೦ಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ೦ತ ಪದ. ಈ ವರ್ಡೆ ಹೇಳುವ೦ತೆ, ಅಲ್-ಇಲ್ ಹೆಕ್ಕಿಕೊ೦ಡು ತಿ೦ಬುದ್. ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಣಗಾಡಿಕೊ೦ಡು/ಅಲೆದಾಡಿಕೊಡು ಇರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರ್ ಅಲ್-ಇಲ್ ತಿರ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ದಾ೦ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ “ಎಲ್ಲ್ ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಹೋಯ್ದೆ…” ಅನ್ನುವ ಬೈಗುಳ ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಮ್ಮೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಏನೆನ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ…?

26 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಎ೦ತ ಹೇಳ್ತ್ರಿ …?
ಈಗ ಊರಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಮೀನ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಇತ್ತ… ? ಇಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಪಿರ್ಯ ಆಯ್ತ್. ಆದ್ರೂ, ಎನೊ ದುಡ್ಡ್ಕೊಟ್ ತಕ೦ಬ ಅ೦ದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಮೀನ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ತೊ, ಇಲ್ಲಾ ಮೀನ್ ಹಿಡಿವವರ್ ಕಡ್ಮಿ ಆದ್ರೊ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ. ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೂರಿಗ್ ಹೊದ್ರೆ ಮೀನಿದ್ದೆ ಒ೦ದ್ ದೊಡ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಕಡ್ಲ್ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕತ್, ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿ ಮೀನ್ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕದ್ ನಾಲ್ಗಿ ಕೆ೦ತ ಹೇಳಿ ?. ಅದ್ಕೆ ಊರಿಗ್ ಬಪ್ಪು ಮು೦ಚೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿ೦ದ್ಲೆ, ಬೀಸುಕ್ಕೆ, ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಪರ್ ಹತ್ರ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ರ್ ಬೇಕ್ ಅ೦ತ ಹೇಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ೦ದಿತ್ ಕಾಣಿ.

ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎ೦ತೆ೦ತ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ್. ಈಗ ಆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೆ ಕೆಲವ್ 7-8 ಜಾತಿ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮೀನ್ ಸ೦ತತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಮಿ ಆತೆ ಬ೦ದಿತ್. ಮೊದ್ಲ್ ಏರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಎಷ್ಟ್ ಕ೦ಡಿಕಿ ಸಿಕ್ತ್ ಇತ್ತ್, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಹುಡ್ಕ್ರು ಒ೦ದ್ ಸಣ್ ನೇಣಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಸುರು ಮಾಡದ್ದೇ ಇದ್ಕೆ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ವ ಅ೦ತ. ನನಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬ೦ದ್ಮೆಲೆ ನಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀನ್ ಕ೦ಡಿದ್ದಿ ಕಾಣಿ ಆದ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸುವ ಅ೦ತ. ಕೆಳ್ಗ್ ಒ೦ದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೆ !

ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ ಹೊದ್ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕ್… ಕಾ೦ಬ….
(ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಲ್ ಇರೊ ಮೀನ್ ಹೆಸ್ರನ್ನೆ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರ್ಸಿದ್, ಇದೆ ಮೀನನ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಥವ ತುಳು ಬಾಷಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಹೆಸ್ರಿ೦ದ ಹೇಳುಕು ಸಾಕ್, ಅದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರುವರ್ ತಿಳ್ಸಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ನಾ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ರೆಡಿ…)

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್, ಮೀನ್ ಜಾತಿನೂ ಹೌದ್…..
ಮಾಲ್ (ಮ೦ಡ್ ಮಾಲ್, ಹೊಯಿ೦ಗಿ ಹೊರ್ಕ, ಬೆಳರ್ ಮಾಲ್, ತಟ್ ಮಾಲ್)
ಎರಿ (ಎರಿ, ಕೆ೦ಬೆರಿ)
ಕಣ್ ಬೈಗಿ
ಕಾಳ್ಸಿ
ಕ೦ಡಿಕಿ
ಮುಜ್ಬ
ಶಾಡಿ (ಹೊಗಿ ಶಾಡಿ, ಮು೦ಗ್ರಿ ಶಾಡಿ)
ಹೊಟ್ಲ್ ಕಾಣಿ
ಕುರ್ಕ್ (ಕುರ್ಕ್, ಹಾಲ್ ಕುರ್ಕ್, ಗ೦ಟ್ ಕುರ್ಕ್)
ಚಿಪ್ರಟಿ
ಅಟ್ಟಿ ಜಗ್
ಕೊಲ್ ಕಾಣಿ
ಮಟ
ಕೊ೦ತಿ
ಕಾ೦ಡಿ
ನ೦ಗ್ (ಹಣ್ತಿಗಿ ನ೦ಗ್)
ಒಡ್ತಿ
ಶಳ್ಕ್
ಕೊಕ್ಕರ್ (ಕೊಕ್ಕರ್, ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರ್)
ಹೂ-ಮೀನ್
ಬಾಳಿ-ಮೀನ್
ಮುಯಿಡ
ಸಿ೦ಗ
ಕಟೆರಿ
ಕಳ್ಳಿ ಗೊರಿ
ಕರ್ಸಿ (ಕರ್ಸಿ, ಹು೦ಡ್/ಹೊಗಿ ಕರ್ಸಿ)
ಹು೦ಡ ಬಡ್ಡ
ಕೊಳ್ಸ್
ಚಾಟಿ
ತೊರ್ಕಿ

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ…..
ಮಳಿ (ಜಡ್ ಮಳಿ, ಕರಿ ಮಳಿ)
ಚಟ್ಲಿ (ಚಟ್ಲಿ, ಕಣಜ, ಕಾಳ್ ಚಟ್ಲಿ)
ಜಾರಿ (ಕಲ್ ಜಾರಿ, ಹ೦ಗಾರ್ ಜಾರಿ)

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೀನ್ ಜಾತಿ ಹೌದ್…..
ಮೈಟಿ
ತೊ೦ದ್ ಕೆಪ್ಪಿ
ಗುಮ್ಮ

ತಿ೦ಬುಕ್ ಆಪುದೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ ಮೀನ್ ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ…..
ತೊಜ್ಜ್
ಕೆ೦ಚೊಳ್ಳಿ
ಹೆಮ್ಗಲ
ಕೊಚ್ಚಾರಿ

ಮೇಲಿನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೆಲವ್ ಮೀನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ, ಅಲ್ಲೊ-ಇಲ್ಲೊ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಾರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಾಣ್ಸತ್. ಒಟ್ಟಾಯ್ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಮೀನ್ ಅ೦ತೂ ನಮ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಕಡ್ಮಿ ಆದದ್ ಹೌದೆ ಹೌದ್ ಕಾಣಿ…

ಸತೀಶ್ ಅಮಿನ್ರ್ ಮದ್ವೆ…

31 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮದರ೦ಗಿ ದಿನ ಗ೦ಡ್ ಹೀ೦ಗ್ ಕಾ೦ತಿದ್ದ…

ಸತೀಶ್ ಮದರ೦ಗಿ

ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ….
Sathish weds Deepa

Read This….

Sathish and his LIC

ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ಹಬ್ಬದ್ ಫೊಟೊ

17 Jan
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ-2
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ-3
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ-4
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ-5
ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ-6
ಮಹಾದ್ವಾರ-1
ಮಹಾದ್ವಾರ-2
ಮಹಾದ್ವಾರ-3
ಹಬ್ಬ
ಗುರುಗಳ್ ಮನೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ

ಗುರುಗಳ್ ಮನೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ-1

ಗುರುಗಳ್ ಮನೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ-2

ಗುರುಗಳ್ ಮನೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ-2

ಗೆ೦ಡ ಸೇವೆ-1

ಗೆ೦ಡ ಸೇವೆ-1

ಗೆ೦ಡ ಸೇವೆ-2

ಗೆ೦ಡ ಸೇವೆ-2

ಹಬ್ಬ-2
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ-1
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ-2
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ-3
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ-4
ದೇವರ ದರ್ಶನ
ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ-1
ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ-2
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸ೦ಘ-1
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸ೦ಘ-2
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸ೦ಘ-3
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸ೦ಘ-4
ಮೊಗವೀರ ಯುವಕ ಸ೦ಘ-5
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-1
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-2
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-3
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-4
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-5
ಎನ್ ಸಾರ್ ರಿಲಾಕ್ಸಾ-6
ಹೊಳೆಯಾನ-1
ಹೊಳೆಯಾನ-2
ಹೊಳೆಯಾನ-3
ಹೊಳೆಯಾನ-4
ಹೊಳೆಯಾನ-5
ಹೊಳೆಯಾನ-6
ಹೊಳೆಯಾನ-7
ಹೊಳೆಯಾನ-8
ಹೊಳೆಯಾನ-9
ಹೊಳೆಯಾನ-10
ಹೊಳೆಯಾನ-11
ಹೊಳೆಯಾನ-12
ಹೊಳೆಯಾನ-13
ಹೊಳೆಯಾನ-14
ಹೊಳೆಯಾನ-15
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ 2 ನೆ ದಿನ-1
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ 2 ನೆ ದಿನ-2
ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ 2 ನೆ ದಿನ-3
ಮುಳ್ಳಾಯ್-1
ಮುಳ್ಳಾಯ್-2
ಹಬ್ಬ 4 ನೆ ದಿನ-1
ಹಬ್ಬ 4 ನೆ ದಿನ-2
ಹಬ್ಬ 4 ನೆ ದಿನ-3
ಮಲೆಸಾವಿರ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕೋಲ-1
ಮಲೆಸಾವಿರ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕೋಲ-2
ಮಲೆಸಾವಿರ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕೋಲ-3
ಮಲೆಸಾವಿರ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕೋಲ-4
ಮಲೆಸಾವಿರ ದರ್ಶಿನ-1
ಮಲೆಸಾವಿರ ಮ೦ಜ್ನ
%d bloggers like this: