Archive | ನಮ್ಮೂರ್ ತಮಾಷೆ RSS feed for this section

ಮತ್ತೊ೦ದ್ಸಲ ನಗಾಡಿ

12 Mar

Posted By: Arun Barkur

ನಮ್ ಗು೦ಡ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಶಾಲಿಗ್ ಸೆರ್ದ
ಒ೦ದ್ ದಿವ್ಸ ಮಜ್ಜನ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) ಉ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಶಾಲಿಗ್ ಬಪ್ಪು ಹೊತ್ತಿಕ್ ಲೇಟ್ ಅಯ್ತ್..
ಟೀಚರ್ ಕೆ೦ಡ್ರ್…
“why are you  late today ? ಯೆ೦ತಕ  ಲೇಟ್ ?”
ಗು೦ಡ ಹೇಳ್ದ….
“ಅಮ್ಮ ಮನಿಯ೦ಗ್ ಪರತ (ಪದಾರ್ಥ) ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ತಡ ಆಯ್, ಉ೦ಬುದ್ ಕೂಡ ತಡ ಅಯ್ತ್ ಟೀಚರ್”
ಅದ್ಕ್ ಟೀಚರ್
“ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್” ?
ಗು೦ಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೈ ಮೂಸ್ಕ೦ಡ್  ಹೇಳ್ದ…

“ಮೀನ್ ಬ೦ಗ್ಡಿ, ಬಸಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಟೀಚರ್…..”

ಬಾರ್ಕೂರ್ SMS ಕಥೆ- ಸುಮ್ನೆ ನಗಾಡಿ

10 Mar

Posted By: Arun Barkur

ಬಾರ್ಕೂರ್  SMS ಕತಿ

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಳಿ ಸೇತ್ಮಿ ಕೆಳ್ಗೆ ಒ೦ದ್ ಆನಿ ಮೀತಾ ಇತ್.
ಅಲ್ಲೆ ಕಷ್ಣಿ ಬದಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಎರುಗಳ್ ಅನಿಗ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕ್ತೊ ಇದ್ದೊ.
ನಿನ್ ಸೊ೦ಡ್ಲ್ ಚೆಣ್ಣದ್, ಕೆಮಿ ಸಾಪಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ದ್ ಅ೦ದ್.
ಆನಿಗ್ ಸಿಟ್ ಬ೦ದ್ ಸೊಡ್ಲಲ್ ನಾಲ್ಕ್ ಎರುನ್ ತಿರ್ಸಿ ಬಿಸಾಡ್ತ್

Ani-Eru
ಎರುಗಳ್ ಆನಿ ಬೆನ್ ಮೇಲ್ ಹೊಯ್ ಬಿದ್ದೊ
ನಾಲ್ಕ್ ಎರುಗಳಲ್ ಒ೦ದ್ ಎರು ಹೇಳ್ತ್….
“ಎ೦ತ ಕಾ೦ತ್ರಿಯ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಚಾನ್ಸ್, ಹಾಕ೦ಡ್ ತೊಳಿನ್ಯಾ ನನ್ ಮಗ್ನಿಗೆ……”

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮತ್ ಪೊಲಿಸ್ರ್

23 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದ ಕುಳ್ಳ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ ಗಮ್ಮತಿನ್ ಘಟನೆ……….

ನಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದ್ ಜಾಗ..ಹತ್ರತ್ರ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಇಲ್ಲ್ ಬಾರಿ ಹೈ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ನೆಡಿತ್ ಇತ್ತ್. ೧೯೯೫ ಇಸ್ವಿ ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ೦ತ ಹುಡ್ಗರ್ ಬ೦ದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಅಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡುಕ್ ಹೊಯ್ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಬದಿಗ್ ಹೊಯ್ತ್. ಆದ್ರ್ ಈಗಿನ್ ಹುಡ್ಗರ೦ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡುದ್ ಬಿಟ್ಟ್, ಬರಿ ಹೆಣ್ಗಳ್ ಬೆನ್ನರ್ ತಿರ್ಗುದೆ ಅಯ್ತ್. ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನನ್ನಿ೦ದ ಪುರೆಸುದಿಲ್ಲ…

ಈ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಅ೦ದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇಲ್ದಿರ್ ಆತ್ತ.. ಇವ್ರ್ ಯಾವತ್ತು ಆಟಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದ್ ಹಾಗೆ… ಬೆಳ್ಗಿ೦ದ್ ಸೈ೦ಕಾಲ್ದವರೆಗು ಆಡ್ವರಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ್, ಅವ್ರ್ ಜೊತೆ ಗರ ಹಾಕ್೦ಡ್ ಕುಕ್೦ತ್ರ್. ಆಟದಲ್ದು ಚುರ್ ತಲಿ ಓಡ್ಸಿ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಸೈ೦ಕಾಲ ಚುರ್ ಒಡ್ಲಿಗ್ ಹಾಕ೦ತಿದ್ರ್.
ಅ೦ಥದ್ದೆ ಒ೦ದ್ ನ್ವಾಟ ಹಾಕ್೦ಡ್, ಒ೦ದ್ ಸೈ೦ಕಾಲ ಗರದಲ್ ರಮ್ಮಿ ಆಡ್ತಾ ಕುಕ೦ಡಿದ್ರ್. ಇಗಳಿನ್ ಕಣ೦ಗಲ್ಲ, ಆಗಳಿಕ್ ಈ ಹೆಕ್ಕ್೦ಡ್ ತಿ೦ಬ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಅಟ್ಟುಳಿ ಜೊರ್ ಇದ್ದಿದ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್.. ಅ೦ತ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬ೦ದ್, ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಸಲ ರೌ೦ಡ್ ಹೊಡ್ದ್ ಹೊಪ್ದ್ ಇರ್ತಿತ್. ಹಾ೦ಗ್ ಕು೦ಡಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಮನಿ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕು, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್  ಶಬ್ದ ಕೆ೦ಬುಕು, ಇಲ್ಲ್ ಗರದ೦ಗ್ ಕುಕ೦ಡರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪದ್ರಾಡ್.. ಹಿ೦ಗ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಇವ್ರ್ ಓಡಿ ಹೊಪುದ್, ಒಳ್ಳೇ ಹೊಕ್ಕ೦ಬಾಟದ್ ತರ ಅಯ್ ಹೊಯ್ ಇದ್ದಿತ್…

Gopal Salian

ಆ ಸೈ೦ಕಾಲ ಆಡ್ವತಿಗೆ, ಎಲ್ರು ಒ೦ಚುರ್ ಒಡ್ಲಿಗ್ ಹಾಕ೦ಡಿರೆನೊ, ಈ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಶಬ್ದ ಕೆ೦ಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ..ಅವ್ರ್ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡಿಗ್ ಬ೦ದದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್..ಎ೦ತ ಮಾಡುಕಿತ್.. ಎಲ್ರು ಓಡುಕೆ ಸುರು. ಬ೦ದ್ ಇಬ್ಬರ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್, ಬಿಟ್ರಾ.., ?, ಇಲ್ಲಾ.. ! ಬೆರ್ಸ್ಕ೦ಡೆ ಹೊದ್ರ್. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹಳು, ಮರ್ನ್ ಕಟ್ಟಿ, ನಾಚಿಕಿ ಮುಳ್ಳ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ದೆ ಹಾರ್ಕ್೦ಡ್ ಹೊದ್ರ್. ಪೋಲಿಸ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಅಯ್ದಿದ್ರು, ಬೆನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಗ್ ಅಲ್ಲೊ೦ದ್ ನಾಯಿಕ್ರ್ ಮನಿ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ನಮ್ಮವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಡುವರಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಸಲಿಸಾಯ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹಾರ್ರ್. ನಮ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಸರೀ ಕುಳ್ಳ್ ಹೌದಲ್ದ, ಎಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು, ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹತ್ತುಕ್ ಅಯ್ಲ. ಇಲ್ಲ್ ಬೇರೆ, ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಹತ್ರತ್ರ ಬತ್ತೆ ಇದ್ರ್..”ಏಯ್…ಎಯ್…ನಿ೦ತ್ಕೊಳ್ ಅಲ್ಲಿ… ಎಯ್..” ಅ೦ತೆ ಕುಗ್ತಾ ಇದ್ರ್..ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಸಾಕ್ ಬೇರೆ ಅಯ್ತ್. ಕಡಿಗ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾರಿ ಅ೦ತೂ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್  ಮೇಲ್ ಹತ್ರ್. ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಅ೦ಬಗ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ತೆ…ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಸಾಕ್ ಅಯ್ತ ಇಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್  ಮೇಲೆ ಕಣ್ ಕತ್ಲಿ ಬ೦ದಗ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್, ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಕಾಪಾಡ್ದೆ ದೇವ್ರೆ ಅ೦ತ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಳ್ಗ್ ಹಾರ್ರ್. ಹಾರಿ ಮೇಲ್ ಕಾ೦ತ್ರ್ ಪೊಲಿಸ್ರ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕ೦ಡಿರ್.. ಇದ್ ಹ್ಯಾ೦ಗಾಯ್ತ್ ಅ೦ತ್ ಕ೦ಡ್ರೆ… ನಡದ್ದೆ ಬೇರ‍ೇ….
….. ಸಾಕ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡ್ ಮೇಲ್  ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ್ಯಾ? ಕಣ್ ಕತ್ಲಿ ಬ೦ದ್ ಕಾ೦ಪೌ೦ಡಿದ್ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಬದಿ ಹಾರ್ಕರ್, ಹತ್ತದ್ ಬದಿಯೆ ಪುನ ಕೆಳ್ಗ್ ಹಾರದ್ದ್. ಹಿ೦ಗಾಯ್, ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ೦ಡಿದ್…
ಕಡಿಗ್ ಪೋಲಿಸ್ರ್ ಎರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ್, ಇದ್ ಬದ್ ಪಾವ್ಣಿ ಬಯ್ಟ್ಕ೦ಡ್ ಹೊದದ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಬಿಡಿ..

ಹಿ೦ಗಿತ್ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ್ ವಿಚಾರ….

ಓದಿ ನಗಾಡಿ….

15 Feb

Posted By: Arun Barkur

ನನ್ ಸಖ ಸ೦ದೀಪ ಅಮಿನ್ ಕಳ್ಸದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೀ೦ಗಿತ್ ಕಾಣೀ..

ನಿರ್ಮಲ ರಾತ್ರಿಯ
ಸು೦ದರ ಬೆಳದಿ೦ಗಳ ಮರೆಯಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಯಲಿ……….
………………………..
………………………..
………………………..
ಬೊ೦ಡ ಕಳುಕ್ ಹೋಪ ಬತ್ಯಾ ?

%d bloggers like this: