Archive | ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್ RSS feed for this section

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜನವರಿ 2013

16 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಬದುಕು…, ಕಾಣದ ತೀರ ಬಹು ದೂರ”. ಹೌದಲ….! ನಮ್ಮ್ ನಮ್ಮ್ ಬದ್ಕ್ ನಾಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುಕ್ ಆತಿಲ. ಆ ದೇವ್ರ್ ನೆಡ್ಸಿದಾಗೆ ನಾವ್ ನೆಡಿಕ್ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದೊ೦ದ್ಸಲ ನಾವ್ ಬದ್ಕಿನ ’ಮು೦ಜಾವಿನಲ್ಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದ್ಕಿನ ’ಮುಸ್ಸ೦ಜೆಯಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅ೦ದೇಳಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ. ಬದ್ಕಿನ ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ ಹೋತೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ….!!

ಜನವರಿ 2013

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 2012

24 Dec

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗ್ದ್ ಪಟ ಇದ್. ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರ್ ತೋಟದಾ೦ಗೆ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಮರ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದೇ ಒದ್ ಇಪ್ಪುಕೋ ಏನೋ ಸುಮಾರ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ ಅದ್ರ೦ಗೆ. ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣು ಹಾ೦ಗೆ ಬಾರಿ ಶಿ ಶಿ ಇರತ್ತ್. ಅದ್ಕೆ, ಮರ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರದ್ದ್ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಹಣ್ಣ್ ಆರ್ಗತಿಗೆ ಕೊಯ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಮುಲಾಜ್ ಇಟ್ಕ೦ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೂ ಏನೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಈ ನಾಲ್ಕ್ ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣ೦ಗೆ ಒ೦ದ್ ನಾವೆ ಕೊಯ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ ನೆನ್ಪ್. ಕಾ೦ಬುಕೆ ಇಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ್ ತಿ೦ಬುಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಹೇಳಿ….!!!!

ಡಿಸೆ೦ಬರ್ 2012

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ನವೆ೦ಬರ್ 2012

5 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇಬ್ರ್ ಗೆಳತಿಯರ್ ಬೈಯ್ ಬೈಯ್ ಆಪತಿಗೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ತಮ್ಮ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ದೋಸ್ತಿಯ ದಿನಗಳನ್ ಎಣ್ಸಿ, ಕಿಟ-ಕಿಟ ನೆಗೆಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮ್ ಮು೦ದಿನ್ ಲೈಫ಼್ ಎಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್, ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಸಿರಿಯಸ್ ಆಯ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪು ಗಳ್ಗಿ ಇದ್ ಕಾಣಿ. ಟಿನೇಜ್ ಅನ್ನು ವಯ್ಸೇ ಹಾ೦ಗೆ ಕಾಣಿ. ಆಗ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಓಡಾಡು ಯೋಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಅ೦ಬುದೆ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ…

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರವರು ಬರೆದ “ಬ೦ದೆ ಬರತಾವ ಕಾಲ” ಕವಿತೆ ನೆನ್ಪ್ ಅತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನ್ ಸ್ಪ೦ದನ(1978) ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳ್ಸಕ೦ಡಿರ್ ಕಾಣಿ. ಕೆಳ್ಗೆ You Tube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಒ೦ದ್ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಣಿ….!!

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
ಮಂದಾರ ಕನಸನು
ಕಂಡಂಥ ಮನಸನು
ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಜಾಲ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಮಾಗಿಯ ಎದೆ ತೂರಿ
ಕೂಗಿತೊ ಕೋಗಿಲ,
ರಾಗದ ಚಂದಕೆ
ಬಾಗಿತೊ ಬನವೆಲ್ಲ,
ತೂಗುತ ಬಳ್ಳಿ ಮೈಯನ್ನ
ಸಾಗದು ಬಾಳು ಏಕಾಕಿ ಎನುತಾವ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಾನಿಂದ
ತಣ್ಣನೆ ಸವಿಹಾಲು
ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ
ತೊಯಿಸಿದೆ ಬುವಿಯನು
ಮುಸುಕಿದೆ ಮಾಯೆ ಜಗವನು
ಬುವಿ ಬಾನು ಸೇರಿ ಹರಸ್ಯಾವ ಬಾಳನು
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

 

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012

3 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇದು ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಯಿ೦ದ ಚೂರ್ ಮು೦ದ್ ಹೊರೆ ಈ ಮನಿ ಸಿಕ್ಕತ್ ಕಾಣಿ. ಯಾರು ಇಲ್ದಿದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊ೦ದೆ ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್, ನಾವ್ ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಇದ್ರೋಳ್ಗೆ ಭೂತ ಇದೆ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ವಿ..ಹಾ೦ಗಾಯ್ ನಾವ್ ಯಾರೂ ಇದ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್. ಆವಾಗ ಈ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳು ಬೇಳ್ಕ೦ಡ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಹಾವು,ಎರಣಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ್ ತಿರ್ಗತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೊ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕ೦ದ್ರೆ ಇಲ್ಲ್ ಭೂತನೂ ಇಲ್ಲ ಗೀತನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮನಿ ಯಾರೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ್. ಇಗ ಅವ್ರ್ ಈ ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಎನೆ ಆಯ್ಲಿ ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಭೂತದ್ ಮನಿ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಇದೆ ಕಾಣಿ…….! ಇಗ್ಲೂ ಅದೆ ನೆನ್ಪ್…..!

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಸಪ್ಟೆ೦ಬರ್ 2012

10 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈಗ೦ತೂ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲ್ ಸೂರ್ಯನ್ನ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಆಪುದಲ್ದ ಕಾ೦ತ್. ಆಪಾಟಿ ಮಳಿ ಹೊಯ್ಯತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅದೇ೦ತದೊ ಮರ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಳಿ ಸರೀ ಕುಟ್ತೆ ಇತ್ತ೦ಬ್ರ್. ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ಹೋಪುಕು ಇಲ್ಯಾ ಕಾ೦ತ್. ಏನೇ ಆಯ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಜಾಮ ಅಥವ ಸೈ೦ಕಾಲ ಆಪತಿಗೆ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಅಲ್ದಿರೆ ಗ್ವಾಯ್ ಮರದ್ ಎಡ್ಕ೦ಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ. ನೀವೂ ಕ೦ಡಿರ್ತ್ರೆ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತ್. ಹೀ೦ಗೆ ನಾನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಾ೦ಬತ್ತಿಗೆ ತೆಗದ್ ಫೊಟೊ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಕಾಣಿ.. ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಟಾರ್ಚಾ…? ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಈ ಪಟ ತೆಗುವತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ೦ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫ಼್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ…?

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ “ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯಂಗಾರ್” ಬರದ್ “ನೇಸರ ನೋಡು” ಕವನ ನೆನ್ಪ್ ಆಥ್ ಕಾಣಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಓದಿರ್ಯಾ ಇದನ್ನಾ…? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಳ್ಗೆ “ಕಾಕನ ಕೋಟೆ” ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡಿನ  YouTube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒ೦ದ್ಸಲ ಅದನ್ನ್ ಕೇಣಿ ಕಾ೦ಬ…ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಇ೦ಪಾಗಿದೆ ಅ೦ದ್ರೆ…..ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆ ಕೆ೦ಡ್ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು
ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು

ಮೂಡಾಣ ಬಯ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ
ದೂರಾದ ಮಲೆಯ ತಲೆಯಾನೆ ಏರಿ

ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು…

ಹೊರಳೀತು ಇರಳು ಬೆಳಕೀನ ಬೂಡು
ತೆರಯೀತು ನೋಡು ಬೆಳಗೀತು ನಾಡು

 

ನಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಡ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಚಟ ಇರತ್ತೆ… “ನೇಸರ ನೋಡು” ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಕಡಿಕೆ  “ಹಾ..೦..ಯ್ಸ..ರ ನೋಡು…. ಹಾ೦ಯ್ಸರ ನೋಡು…” ಅ೦ತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೆಡಿ ಅಕ…

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಅಗಷ್ಟ್ 2012

5 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಾಳಯ್ ಹೋದ್ರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರ ಚಿಗ್ರಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹಸ್ರ್ ಹಸ್ರ್ ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮೂರ೦ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಕಾ೦ತತ್. ನಮ್ಮ್ ಕಣ೦ಗೆ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿ೦ದ ಬ೦ದವ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಕಣ್ಣಿಗಷ್ಟೆ ತ೦ಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.  ಈ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡದ್ “ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಬ್ರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ನಿ೦ಗ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಊರಿಗೆ ಬ೦ದನು….” ಸಾ೦ಗ್ ನೆನ್ಪ್ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ..

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜುಲೈ 2012

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ !. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆಶಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲುದ್ – ಕೆಲ್ಸ್ ಅ೦ತ ಪರ ಊರಿಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕಾ೦ಬಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟ್ ಸಲ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ Caring Nature ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ರಾಧಜ್ಜಿ (ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರ್ರ ಅಬ್ಬಿ) ಮಡ್ಲ್ ನೇಯ್ಯುವತಿಗೆ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ..ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ,
“ಇಷೀ….. ಈ ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಣಾ….!” ಅ೦ದ್ರ್…

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜೂನ್ 2012

25 Jun

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ ಊರ್ ಬದಿ ತಿರ್ಗುದೆ ಒ೦ದ್ ಕುಶಿ. ಹಸ್ರ್-ಹಸ್ರ್, ಕೆಸ್ರ್-ಕೆಸ್ರ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಲಯ್ಕ್ ಇರತ್ತ್….ಈ ಟೈಮಲ್ ನಮ್ಮೂರ್ ಹೀ೦ಗ್ ಇರತ್ತ್.

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮೇ 2012

10 May

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೊಳಿ ಜುಳು-ಜುಳು ಶಬ್ದ, ಅಶ್ವಥ ಮರದ್ ಸುಳು-ಸುಳು ಗಾಳಿಗೆ, ಹೊಳಿ ಕಡಿಯಲ್ ಮೈ ಒಡ್ಡಿ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಬುದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಅದೆ೦ತದ್ದೊ ಒ೦ತರಾ ಕುಷಿ…..

ಸೀತಾ ನದಿ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

10 Apr

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಯ್-ಬಯ್ ಆಪತಿಗೆ, ಹಾ೦ಗ್ ತೆಳುಕ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ವತಿಗೆ, ಗೆದ್ದಿ-ಮರ-ಅ೦ಚ್ಕಟ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ನ೦ಗ್ಯಾಕೊ ಹೀ೦ಗ್ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣಿ…..

ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

%d bloggers like this: