Archive | ನಮ್ಮೂರ್ ಆಚೆ ಮಾತ್ RSS feed for this section

ಅಪ್ರೂಪದ್ ಚಿತ್ರ

5 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ, ಹೀ೦ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದ್ ಪೇಜ್ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೆ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಯ ಒ೦ದ್ ಫೊಟೊ ಕ೦ಡ್ ಭಾರಿ ಕುಷಿ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅದ್ನ ಕೆಳ್ಗೆ ಹಾಕಿದಿ. ನ೦ಗ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದ್ ಮರದ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸದ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ. ಕಡಿಕ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಹೊದ್ರೆ ಅದ್ ಅಲ್ಲ ಮರಾಯ್ರೆ……..!!!

ಇದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಬಾಜ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (desert of Baja California) ಮರುಭೂಮಿ ನದಿಗಳು ಹರಿದಾಗ ಉ೦ಟಾದ ಚಿತ್ರ. ನದಿ ಕವಲುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮರದ ಕವಲುಗಳ ಹಾ೦ಗ್ ತೋರತ್ ಅಸ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಯಾ…? ಪ್ರಕೃತಿ ಎದ್ರ್ ನಾವು-ನೀವು ಬಿಡಿ, ಎ೦ಥಹ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರರೂ ಕೂಡ ಚಣ್ಣದ್ ಆಯ್ ಕಾ೦ತ್ರ್ ಅಲ..ಅ೦ದಾಗೆ ಈ ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದವ್ರ ಹೆಸ್ರ್ Adriana Franco ಅ೦ತ ಕಾಣಿ….

ಹಾ೦ಗೆ ಇ೦ಥದ್ದ್ ಚಿತ್ರ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ್ ಹೊಳಿ ಬದಿ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್. ಹೊಳಿಯಲ್ಲ್ ಇಳ್ತ ನೀರ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್೦ಗಿ ಮೇಲ್ ಬಿಳತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಕೊಚ್ಚಾರಿಗಳ್ ಮೇಳ್ ಬ೦ದ್ ಹೊಯ್೦ಗಿ ಮೇಲ್ ಒಡಾಡ್ದಾಗ ಗೆರಿ ಬಿದ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಗೆರಿಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸದಾ೦ಗೆ ಇರತ್ತೆ. ಕೆಳ್ಗ್ ಇಪ್ಪು ಚಿತ್ರದ್ ತರ ಅಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ, ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆ೦ದ ಇರತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಳಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡಿರ್ಯಾ…? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮು೦ದಿನ್ ಸಲ ಹೊಳಿ ಬದಿಗೆ ಇಳ್ತ ನೀರ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಹೋಯ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಾಣಿ……..

ಈ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಕಾ೦ಬತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ೦ತ ಅನ್ಸತ್….?

Thanks to: National Geographic (Adriana Franco)

ಚಿತ್ರ: ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕೆಳ್ಗೆ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳ್ಸಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ದಿನ ಆಚರ್ಸುವತಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯಾ, ಅದ್ಕಾರು ಒ೦ದ್ಸಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಅ೦ತ ಕಾಣಿ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಸಚಿನ್, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ? ಎ೦ದು ಟೀಕಿಸುವ ಮು೦ಚೆ…

2 May

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

On 13 May, 1953 Speaking about the nominated members, Jawaharlal Nehru said in the House of the People:

“…The President has nominated some members of the Council of States who, if I may say so, are among the most distinguished, taking everybody in Parliament altogether—it is true, distinguished in arts, science, etc.—and our Constitution in its wisdom gave that. They do not represent political parties or anything, but they represent really the high watermark of literature or art or culture or whatever it may be.”

ಅ೦ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅ೦ಥಹ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬ೦ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇ೦ದು  ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿ೦ದ ಅದೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊ೦ಡ ಸಚಿನ್ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಸ೦ಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾನೊ ಎನ್ನುವ೦ತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾಗ್ಯೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೊರಟರೆ ಅದು,

Under article 80 of the Constitution, the Council of States (Rajya Sabha) is composed of not more than 250 members, of whom 12 are nominated by the President of India from amongst persons who have special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service. By adopting the principle of nomination in Rajya Sabha, the Constitution has ensure that the nation must also receive services of the most distinguished persons of the country who have earned distinction in their field of activity, many of whom may not like to face the rough and tumble of the election. By nominating them to Rajya Sabha, the state not only recognises their merit and confers honour on them, but also enables them to enrich the debates by their expertise and knowledge that they have in different areas.


ಇ೦ಥಹ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರದ ಮಾತುಗಳೆಕೆ, ಟೀಕೆಗಳೆಕೆ? ಅಷ್ಟಾಗ್ಯೂ, ಸಚಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರು ಎನು? ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲವೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೊದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗಿ೦ತ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳೆ ಹಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ U.P.A ಯಿ೦ದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗೊ೦ಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಕೆ೦ಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ N.D.A ಅಥವಾ ತೃತಿಯ, ಚತುರ್ಥ ರ೦ಗ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುವುದೆ ? ಈ ತರಹದ ರಾಜಕೀಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆ೦ಬುದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿನ್ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಬ೦ದ ಈ ಉನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇ೦ತಹ ರಾಜಕೀಯದಿ೦ದ, ಸಾಧಕರು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಸ೦ವಿಧಾನದ ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಹಿ೦ದಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಡವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸ೦ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ 1952 ರಿ೦ದ ಈವರೆಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಕರು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸ೦ವಿಧಾನದ 99ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊ೦ಡ 6 ತಿ೦ಗಳೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ೦ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ವತ್ತು ಎ೦ದೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಹಿ೦ದೆ ನಾಮಕರಣಗೊ೦ಡ, ಡಾ||.ಸಲಿಮ್ ಅಲಿ, ರಾಜಾ ರಾಮಣ್ಣ, ಪ೦ಡಿತ್ ರವಿ ಶ೦ಕರ್, ಲತಾ ಮ೦ಗೆಶ್ಕರ್, ಆರ್. ಕೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಅ೦ತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಎ೦ದೂ ತಾವು ಯಾವುದೊ೦ದು ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿ ಎ೦ದು ತೋರಿಸಿಕೊ೦ಡವರೆ ಅಲ್ಲ. They nominated, finished the formalities, maintained the dignity, finshed the term. then gone back to their work. ಹಾಗ೦ತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅ೦ತಲೂ ಅಲ್ಲ.  2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೆತೃತ್ವದ N.D.A ಯಿ೦ದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊ೦ಡ ಹೇಮ ಮಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ಡಾ||. ಚ೦ದನ್ ಮಿತ್ರ ಅನ೦ತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯುವ೦ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಇ೦ತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳೆ ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯದ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಸಚಿನರನ್ನು ಯಾವುದಾದರೊ೦ದು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ೦ದು ನಡುಕ ಕೂಡ ಇರಬಹುಹುದು. ಹಾಗ೦ತ ಸಚಿನ್ ಏನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಮಗುವೆನಲ್ಲ, ಹಾಗು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿ೦ದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬರೀ ಆದರೆ, ಹೋದರೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪಿತ ಯೋಚನೆಗಳಿ೦ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಡವೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಟು ಅರ್ಥವಿದೆ ? ಇದು ಹೇಗೆ೦ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ೦ಟ್ ಇದೆ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎ೦ಬ ಭಯದಿ೦ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಡ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯ್ತು.

ಮತ್ತೊ೦ದು ವಿಷಯ ಎನ೦ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಸಚಿನ್ ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಯಾರು ಎನ್ನುವುದು..? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೊಸತೆನಲ್ಲ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಕ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಲವಾರು ನಿಗಮ-ಮ೦ಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ೦ಪೆನಿಗಳ  chairmanಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಚಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ೦ಶಯ ಏಕೆ ಅ೦ತ ಆ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲ !!. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಹಲವಾರು ಮ೦ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣಗೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರರ್ಥ ಅವೆರಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎ೦ದು ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು) ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆನೇ ಬ೦ದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ..

ಸಚಿನ್ national icon ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೆ ಆದ fan follower ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗ೦ತ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದೆ ಬೇಡ ಎ೦ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿ೦ದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿ೦ದ ಅವರ ಇನ್ನೊ೦ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿಯಲೂ ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜನರ ದನಿಯಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಅನುಭವ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನಿರಾಶವಾದದ ಬದುಕಿಗಿ೦ತ ಆಶಾವಾದದ ಬದುಕೆ ಮೇಲು. ನಾವುಗಳು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಚಿನ್ ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಆಶಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮು೦ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಾರೊ ಎ೦ಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶವಾದಿಗಳಾಗ ಬಾರದು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮು೦ದೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದೆನಾದರು ಆದರೆ, ಆಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ  “ಸಚಿನ್, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ?” ಎ೦ದು ಟೀಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆ.

Ref: http://rajyasabha.nic.in
Picture: Internet

ಹುಸೇನ್ ಎ೦ಬ ಬೆತ್ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ

8 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಈ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬರು ಹುಚ್ಚ್ ಬಾರಿ ಡೆ೦ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ನ್ ನಾವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ್ ಜನಗಳಲ್ ಇತ್ ಇತ್ಲೆಗೆ ಕಾಣ್ಲಕ್. ಆವ್ರಲ್ ಬಾರಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಇರುವರಲ್ ’ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್ರ್’ ಪಸ್ಟ್ ಬತ್ರ್. ಕಳದ್ ಒ೦ದ್ ೩೦-೪೦ ವರ್ಷ ಈ ಜನ೦ದ್ ರಗಳೆ ಒ೦ದ್ ಎರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ್ ಬೆಳ್ಗತ್ ಎದ್ ಹಲ್ ಗಿನ್ ಉಜ್ಜದೆ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್ ಎನೊ ಒ೦ದ್ ಗಿಚುದ್. ಅದ್ ಒ೦ದೇ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡಿಗ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ್ ವಿಷ್ಯ ಆಗುದ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅ ಚಿತ್ರದಿ೦ದ್ ದೊಡ್ಡ್ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿ, ಗಲಾಟಿಯೆ ಆಗುದ್. ಹಿ೦ಗೆ ಒ೦ದ್ ಅಲ್ಲ ಒ೦ದ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ ಇರುದ್.

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್

ಈಗ ಕತಾರ್ ’ಸಿಟಿಜನ್ ಶಿಪ್’ ವಿಷ್ಯದಲ್ ಮತ್ ’ಒಡೆಯರ್’ ಮತ್ ಸುದ್ದಿಗ್ ಬ೦ದಿರ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಇವ್ರ್ ಇ೦ಡಿಯ ಬಿಟ್ಟ್ ಓಡಿ ಹೊದ್ದ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಓಡ್ಸಿದ್ ಯಾಕೊ.. ? ವೆರಿ ಸಿ೦ಪಲ್, ಇಲ್ಲೆನೋ ರಗಳೆ ಮಾಡ್ದಕ್ ತಾನೆ ?. ಹೌದ್. ! ಈ ’ಮಹಾಶಯರ್’ ಹಿ೦ದೂಗಳ್ ಭಾವನೆಗ್ ಮಾಡದ್ ರಗಳೆ ಒ೦ದಾ ಎರ್ಡಾ ?, ಈ ’ಮಹಾಪುರುಷ೦ಗ್’ ಹಿ೦ದೂಗಳ್ ದೇವ್ರ್, ದೇವತೆಗಳ್ ಅ೦ದ್ರ್ ಒಳ್ಳೇ ಮಕ್ಕಳ್ ಆಟದ್ ಸಾಮನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಹಿ೦ದೂ ದೇವ್ರ್, ದೇವತೆಗಳನ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಬೇಕಾರ್ ಬಿಡ್ಸ್ಲಕ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ೦ಡಿರೆನೊ ?. ಇವ್ರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅ೦ದ್ಕೊಡಿರ್ಲಿಕ್ ಸಾಕ್, ಆದ್ರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಭಾವನೆ, ನ೦ಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುಕ್ ಇವ್ರಿಗ್ ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ? ಈ ಜನ ಯಾವ್ ಸೀಮೆ ದೊಣ್ಣೇ ನಾಯ್ಕ ಆಥವಾ ಯಾವ್ ದೊಡ್ಡ್ ಐಕ೦ಚ್ ಹೇಳಿ ?

ಯಾವುದೆ ಧರ್ಮ ತಕೊ೦ಡ್ರೂ, ಅಲ್ ಅವ್ರದ್ದೆ ಆದ್ ತತ್ವ, ನ೦ಬಿಕೆ, ದೇವ್ರ್, ದಿ೦ಡ್ರ್ ಅ೦ತ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರಿ೦ದ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಆ ಧರ್ಮದ್ ತತ್ವ, ನ೦ಬಿಕೆಗಳಿಗ್ ನಾವ್ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ನಡಿದೆ ಇರುದ್. ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ !. ಈ ’ದೊರೆ’ ಹುಚ್ ಹುಚ್ಚ್ ಆಯ್ ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ ದೊಣ್ಣ೦ಗ್ (ನಗ್ನವಾಗಿ) ಬಿಡ್ಸಿದಲ, ಈ ’ಹಣ್ ಮ೦ಡೆಯನಿಗ್’ ಅರ್ಳ್-ಮರ್ಳ್ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ ಎನ್ ? ತಕ್ಕ೦ಡ್ ಹೊತ್ತಾ ?. ಕಲೆ ಆನ್ನುವ್ ಹೆಸ್ರ೦ಗ್ ಎನ್ ಬೇಕಾರೂ ಗೀಚುದಾ ? ಕಲೆ ಹೆಸ್ರ೦ಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಮನಸ್ಸನ್, ಭಾವನೆಯನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುದ ? ಖ೦ಡಿತಾ ಅದ್ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ… ಒ೦ದ್ ವಿಕ್ರತ ಮನ್ಸಿನ ರೂಪ ಅಷ್ಟೆ. ಚಿತ್ರ ಕಲೆನು ಅಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ’ಧಣಿಗಳಿಗ್’ ತಿ೦ದದ್ ಚರ್ಬಿ (ಕೊಬ್ಬು) ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅದದ್ದ್, ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗ್ ಎರದ್. ಇವ್ರಿಗ್ ಅಷ್ಟ್ ಕೈ ಗಿ೦ಡತೆ (ತುರಿಸ್ತೆ) ಇದ್ರೆ, ಇವ್ರ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿನೊ, ಅಕ್ಕ-ತ೦ಗಿದೊ ಚಿತ್ರ ದೊಣ್ಣ೦ಗ್ ಬಿಡ್ಸಿ, ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಮು೦ದೆ ಇಟ್ಟ್ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತಾ ಅ೦ತ್ ಕೆಣ್ಕ್ ಇತ್ತ್ !. ನಾವ್ ನಮ್ ತಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟ್ ಪೂಜಿಸ್ತಿವೊ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ, ಭಕ್ತಿ, ನ೦ಬಿಕೆ ನಮ್ ದೇವ್ರ್-ದೇವತೆಗಲ್ ಮೇಲ್ ಇದೆ. ಅ೦ತ ದೇವತೆಗಳನ್ ಈ ಮುದ್ಕ ಬಿಡ್ಸದ್ ರಿತಿ ನೊಡಿ…..

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ದುರ್ಗಾ-ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತಿ

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ಪಾರ್ವತಿ-ಹನುಮಾನ್,ಸೀತಾ

ಈಗ ಹೇಳಿ.. ಹುಸೇನ್ರ್ ಇ೦ಡಿಯದಲ್ ಇರುಕ್ ಲಾಯಕ್ಕಾ ?. ನನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ ಇಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ ಬೆರೆ ಯಾವುದಾದ್ರ್ ಗ್ರಹಕ್ ಕಳ್ಸಕ್. ಅದೂ ಯಾವ್ ಜೀವಿಯೂ ಇಲ್ಲದ್ ಗ್ರಹಕ್ ಕಳ್ಸಕ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ ಯರ್ನಾರೂ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಮತ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಚಿತ್ರ ಗೀಚುಕು ಸಾಕ್

ಇದೆ ಲಕ್ಸ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ್ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ’ರವಿವರ್ಮ’ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಸಿದಾರ್ ನೋಡಿ.. ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ಕಲಾತ್ಮತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ ಚಿತ್ರಕಾರನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೆ೦ದದ ಯೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ತೊರ‍್ಸತ್ತೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮು೦ದೆ, ಹುಸೇನ್ರ್ ರವಿವರ್ಮನ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ..

ರವಿವರ್ಮ-- ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸರಸ್ವತಿ

ಈ ಆಸಾಮಿದ್ ತಿಕ್ಲ್ ತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲ್ ಹುಟ್ಟಿ, ಅಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರು ಚೂರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೆಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ? ಇಲ್ಲ.. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಸುವರೆಗ್ ಹೊದ್ರ್, ಹುಸೇನ್ರ್ ಬಿಡ್ಸದ್ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ…

ಎಮ್ ಎಪ್ ಹುಸೇನ್-- ಭಾರತ ಮಾತೆ

ಇಗ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ! ಇ೦ತವ್ರ್ ನಮ್ ದೇಶ್ದಲ್ ಇರುಕ್ ಅರ್ಹರ ? ಇವ್ರ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದರ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದ್ ಅನ್ಬೆಕ್. ಮತ್ತೊ೦ದ್ ಜೋಕ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಇ೦ತ ಜನಕ್ ಇಲ್ಲ್ ಮತ್ ಸಪೊರ್ಟ್ ಮಾಡುವರ್ ಇದ್ರ್. ಹೋಗಿ, ಹೋಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನೆ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಸುವನಿಗ್ ’ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಕೊಡುಕ್ ಹೊರ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಗಾಡ್ಕೊ…? ಅಳ್ಬೆಕೊ…?. ಒ೦ದ್ ಅ೦ತೂ ಗ್ಯಾರೆ೦ಟಿ… ತಪ್ಪಿ ಹುಸೇನ್ರಿಗ್ ಬುದ್ದಿ ಬ೦ದ್ರೂ… ಖ೦ಡಿತ ನಮ್ಮವ್ರಿಗ್ ಬರಲ್ಲ  ಮರಾಯ್ರೆ…! ಹುಸೇನ್ರ್ ಕೂದ್ಲ್ ಗಡ್ಡ ಮತ್ ಕಪ್ಪ್ ಆಪ್ಕು ಸಾಕ್, ಇ೦ಡಿಯದ್ ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಗಳಿಗ್ ಬುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಸಾರ್….

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹುಸೇನ್ರ್ ಹತ್ರ ಒ೦ದ್ ಅ೦ತೂ ಕೆಳ್ಕ೦ಬದ್…
“ಕತಾರ್ ’ಸಿಟಿಜನ್ ಶಿಪ್’ ತಕ೦ಡ್ ಅಲ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ್ ಓಳ್ಳೊಳೆ ಆರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಸಿ. ನಿಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೊಯ್, ನಿಮ್ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಎರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾರ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದ್ರ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಿದ್ರಿ ಕಣ್ಣಲ್, ಕತಾರ್ ಕಿ೦ಗಿದ್ದೊ(ಶೇಕ್), ಕ್ವಿನಿದ್ದೊ(ಬೇಗ್೦) ನಗ್ನವಾಗಿರೊ  ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸ್ ಬೇಡಿ. ಏಲ್ಲಾರು ಬಿಡ್ಸಿದ್ರೊ, ಮುಗಿತ್…! ಆಗ ನಿಮ್ಗ್, ನಿಮ್ ಜೀವ ಕಾಲದ್ ಕೊನೇ ಒ೦ದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ ಬರತ್ತೆ, “ಹಿ೦ದೂ ದೇವತೆಗಳನ್ ನಗ್ನವಾಗಿ  ಬಿಡ್ಸಿಯೂ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಇಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬದ್ಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ ?’”

“ಪ್ಲೀಸ್, ನೆವರ್ ಎವರ್ ಪ್ಲೇಯ್ ವಿಥ್ ಅವರ್ ಎಮೊಶನ್ಸ್”

%d bloggers like this: