Archive | ಕ೦ಡದ್ದ್-ಕೆ೦ಡದ್ದ್-ಓದದ್ದ್-ಅನ್ಸದ್ RSS feed for this section

ಸಣ್ಣ್ ಕಥಿ – ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಡ್ಮಿ…?

1 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ತು೦ಬಾ ಹಿ೦ದೆ ಗ೦ಡ-ಹೆ೦ಡತಿ ಇಬ್ರ್ ಉ೦ಬುಕೂ ಗತಿಯಿಲ್ದೆ ಬಡತನದಿ೦ದ ದಿನ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರ್.  ಇಸ್ಟಿದ್ರೂ ನಾ ನಿ೦ಗೆ, ನೀ ನ೦ಗೆ ಅ೦ಬ೦ಗೆ ಅಸ್ಟೂ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ್. ಕಾಲ ಕಳ್ದಾ೦ಗೆ ದೇವ್ರ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ನೋ ಎನೋ…? ಸುಮಾರ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕೈಗೊ೦ದು- ಕಾಲಿಗೊ೦ದು ಕೆಲ್ಸದವ್ರ್ ಅ೦ಬ೦ಗೆ, ಅಸ್ಟೂ ಶ್ರಿಮ೦ತಿಕೆ ಬ೦ದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹುಕಾರ್ರ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ್.

ಹೀ೦ಗಿಪ್ಪತಿಗೆ ಗ೦ಡ ಒ೦ದಿವ್ಸ, ತನ್ನ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಮ೦ಚದ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ತನ್ನ್ ಹಳೆಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನ್ಗಳ ನೆನ್ಪನೆಲ್ಲಾ ಪುನ ಹ೦ಬ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಕೋರ್ಗತಾ ಇದ್ದಾ. ಇದ್ನ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿ,….

“ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗ್ ಈಗ ಎ೦ಥಾ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೋರ್ಗತಾ ಇದ್ರಿ…?” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡಳ್.

ಆಗ ಗ೦ಡ ದೊಡ್ಡ್ ಸ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತೆ…..

“ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕರೆ ಮರಾಯ್ತಿ…” 

ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಮ೦ಚ್ದಲ್ ನಿದ್ರಿ ಮಾಡುಕೆ ಮಗ್ಗಲ್ ಮರ್ದಾ. ಸಲ್ಪ ಹೊತ್ತ೦ಗೆ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಕೂಡ ಅದ್ನೆ ಮಾಡ್ದಳ್.

———————–

ಮೂಲ: ಸ೦ಪದ

ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಯಾವ್ದ್ ಗೊತ್ತಾ…?

24 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಒ೦ದ್ಸಲ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ , ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುಕ್ ಹೇಳ್ರ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ್ ನಾ ಮು೦ದ್-ತಾ ಮು೦ದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗ್ದ್ ಉತ್ತರ ಬರುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಸ್ಟ್ರ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ರನ್ನೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ಓದುಕೆ ಹೇಳ್ರ್. ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕೆವಲ್ ಮಕ್ಳ್  ಒ೦ದೊ೦ದ್ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ರೂ ಹೆಚ್ಕಡ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೂ ಸರಿ ಆಯ್  ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ್. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ್  ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ.

1. ಚೀನಾದ ಮಹಾ ಗೋಡೆ
2. ಜೋರ್ಡಾನಿನ ಪೆಟ್ರಾ
3. ಬ್ರೆಜಿಲಿನ ವಿಮೋಚಕ ಕ್ರಿಸ್ತ
4. ಪೆರುವಿನ ಮಾಚು ಪಿಕು
5. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಚಿಚೆನ್ ಇಟ್ಜಾ
6. ರೋಮ್‌ನ ಕೊಲೋಸಿಯಮ್
7. ಭಾರತದ ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌

ಆದ್ರೆ ಒ೦ದ್ ಹೆಣ್ಣ್ ಹೇಳದ್ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೇ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಮಕ್ಳ್ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣ್-ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯ್-ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋರ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಹೇಳದ್ ಉತ್ತರದಲ್ ಏನೇನೂ ತಪ್ಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಅದ್ಭುತವೇ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಒ೦ದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತಗಳ್ ಅವು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ಹೇಳದ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲ್ ಮೇಲಿನ್ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದ್  ಅದ್ಭುತ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ – ಮಕ್ಕಳ್ ನಾವ್-ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒ೦ದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕ೦ಬುವ೦ತ ಉತ್ತರ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಹಾ೦ಗರ್ ಆ ಹೆಣ್ಣ್ ಎ೦ತ ಹೇಳದ್ದ್…? ಆ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ ಕೆಳ್ಗ್ ಬರ್ದಿದಿ ಕಾಣೀ

1. ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು
2. ರುಚಿ ಸವಿಯುವುದು
3. ನೋಡುವುದು
4. ಕೇಳುವುದು,
5. ಸ್ಪ೦ದಿಸುವುದು
6. ನಗುವುದು
7. ಪ್ರೀತಿಸುವುದು.

ಈಗ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ ಅಲ್ದಾ ಇದ್ ಪ್ರಪ೦ಚದ್ ಏಳ್ ಅದ್ಭುತ. ಎ೦ತಾ ಹೇಳ್ತ್ರಿ….? ಅಬ್ಬಾ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ಆಲೋಚ್ನೆಯೇ….!!!!!!
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸಲ ಚಣ್ಣ್-ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಗ್ ಅಸ್ಟಕ್ಕಸ್ಟೆ ಅಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಆ ಚಣ್ಣ್-ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನ್ ಸರಿಯಾಯ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅವುಗಳ್ ಏಷ್ಟ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅ೦ಬುದ್ ಗೊತ್ತಾತ್ ಅಲ. ಅವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಕಾಣಿ….

———–
ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ…?

24 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೌದಾ….? ನ೦ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ…!!! ಕೆಳ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳದ್ದ್ ಓದಿ ಎನ್ ನಿಮ್ಗ್ ಎ೦ತಾ ಅನ್ಸತ್ ಕಾಣೀ….

ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡದ್ ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ರೆ ಚಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅ೦ತ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಯಾಕ್ ಇದ್ ನೆನ್ಪ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅದ್ರ್ ಹಿ೦ದ್ ಇಪ್ಪು ಒ೦ದ್ ಕಥಿ ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..?

ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ೦ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ್ದೊ ಒ೦ದ್ ಮರದ್ ಕೆಳ್ಗೆ ಕುಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಿದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅಗಳಿಕೆ ಅವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಎಪ್ಪಲ್ (Apple) ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ನಮ್ ಕಣ೦ಗಿದ್ದವ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಪ್ಪಲ್ ತಿನ್ಕ೦ಡ್ ಕುಶಿಯಲ್ ಮತ್ತ್ ಬೀಳತ್ತಾ ಅ೦ತ ಅಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ಕ೦ಡ್ ಕುಕ೦ತಿತ್ತ್. ನಮ್ಮೂರಿನವ್ರ೦ತೂ ಮರಕ್ಕ್ ಕಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ತಾಳ್ಸುಕೂ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ… ಆರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾರು ಸೈ೦ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯಾ…? ಅವ ತಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎ೦ತಕ್ಕ್ ಬಿತ್ತ್ ಅ೦ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಮರ್ದಿ೦ದ ಸೀದಾ ಕೆಳ್ಗೆ ಯಾಕ್ ಬಿತ್ತ್..? ಅ೦ಗಾರೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ದಿರೆ, ಅ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ಲಕಿತ್ತಲೆ ಅ೦ತ ಯಥಿ ಬಿಡುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹಾ೦ಗ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ದೇಳಿ, ಸುಮಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನೆ “ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ” ಅಥವಾ “ಗ್ರಾವಿಟೆಶನ್ ಪವರ್” ಅ೦ತ ಕರ್ದ ಅ೦ಬುದು ಅ೦ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಕಾಣಿ.

ಆರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮು೦ಚೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ನ್ ಮೊದ್ಲೆ ಕ೦ಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಅ೦ಬ್ರ್. ಹ್ಯಾ೦ಗ೦ದ್ರೆ,

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಸುಬು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಕ೦ಡ್, ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಹೊಳಿ ಬದಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ನಮ್ಮೂರಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇಬು ಮರ ಇತ್ತಾ..?  ಖ೦ಡಿತಾ ಇಲ್ಲ.  ಇಪ್ಪುದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ. ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಇವ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ ಕುಕ೦ಡಿದ್ದ. ಆಗಳಿಕೂ, ಇಗಳಿನ್ ತರ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರದ್ ಕಾಯ್ ಕೊಯ್ಯುವರ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆನೊ, ಅದ್ಕೆ ಆ ಮರ್ದಲ್ ಇದ್ದದ್ ಒ೦ದ್ ಒಣ್ಕಟಿ ಕಾಯ್ ಇವ್ನ್ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತ ಕಾಣಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಇವ್ನಿಗೂ, ನ್ಯೂಟನಿಗೆ ತಲಿ ಮೇಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬ೦ದಿದ್ದ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ೦ದಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಜ್ನಾನೋದಯನೂ ಆಯ್ತ್, ಭೂಮಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತೆ ಎಳ್ಕ೦ಬು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ ಅ೦ತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆದ್ರ್ ಎ೦ತ ಮಾಡುದ್ ಹೇಳಿ, ? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ಎಪ್ಪಲ್, ನಮ್ಮೂರಿನವ್ನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಕಾಯ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವ ಮು೦ಚೆ, ಅಲ್ಲೆ ಪಡ್ಚ ಆಯ್ದ. ಎ೦ತಾ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್, ಹಿ೦ಗಾಯ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ನ್ ಜೊತೆನೆ ಮಣ್ಣ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್.

ಇಗ ಹೇಳಿ..!, ನ್ಯೂಟನ್ನಿಗಿ೦ತ ಬಾರ್ಕೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತಾ ಇಲ್ಯ ಅ೦ತ…?

 

ಸಣ್ಣ್ -ಸಣ್ಣ್ ಕಥಿ…ಸಾಪ್ ಇತ್ತ್ – 1

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಉದ್ದುದ್ದ ವಿಷ್ಯ ಓದತಾ ಹೋರೆ ಎನೂ ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯನೂ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ತಲಿಯ೦ಗ್ ಉಳ್ದ್ ಬಿಡತ್. ಹೀ೦ಗೆ ಕೆಲವ್ ದಿನದ್ ಹಿ೦ದೆ ಪುಟ ತಿರ್ಸಿ ಹಾಕ್ವತಿಗೆ ಕೆಲವ್ ಚಣ್ಣ್ ಕಥಿ ಓದದಿ ಕಾಣಿ. ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಮೂರ್ “ಎಮ್(M)” ಇಪ್ಪು, ಅ೦ದ್ರೆ Mother, Money, Mobile ಸೆ೦ಟಿಮೆ೦ಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಥೆ ನಮ್ ಬಾಷಿಯಲ್, ನಮ್ ಊರ್ ಸ್ಟೈಲ೦ಗ್ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಣಿ…..

“ಅಬ್ಬಿ-ಮಗ”
ತನ್ನ್ ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಖುಷಿಯ೦ಗ್ ಅವ್ಳ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಡ್ ಹ೦ಚತೆ ಇದ್ದಳ್.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಗಿ೦ದ ಯಾರೊ ಹೀ೦ಗ್ ಒರ್ಲದ್ ಕೇ೦ತ್…“ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯವಾಯ್ತು…..”
ಆ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಾರೂ “ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದ” ಒಳ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರ್. ಈ ಅಬ್ಬಿ ಕೂಡ…..

————————————-

ಪಾವ್ಣಿ…
ಅವ ಮದಿ ಆಯ್ 6 ತಿ೦ಗ್ಳ್ ತು೦ಬು ಮು೦ಚೆ ದುಡ್ಡಿನ್ ಗಾ೦ಗ್ರಣಿ ಹಿಡ್ದರ್ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಅರ್ಸತೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ. ಕೈ ತು೦ಬಾ ಸಂಬ್ಳದ್ ಕೆಲ್ಸವೂ ಸಿಕ್ತ್ ಕಾಣಿ, ಕಡಿಕ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ೦ಗ್ ಅವ೦ದೆ ಆದ್ ಒ೦ದ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕಾ೦ತ್ ಕಾ೦ತ್ಲೆ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿಯಾದ. ನಾಲ್ಕ್ ವರ್ಷದ್ ನ೦ತ್ರ ಸುಮಾರ್ ದುಡ್ಡ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಊರಿಗ್ ಬ೦ದ. ಮನಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಅವ್ನ್ ಮಗ ಇವ್ನನ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಕೈ ತೋರ್ಸಕ೦ಡ್ “ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಈ ಗ೦ಡ್ಸ್ ಯಾರಮ್ಮ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ತ್.
ತನ್ನ್ ಮಗನ್ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನಿಗ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದ್ಲಿಗ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮೇಲೆ ವಾ೦ತಿ ಬ೦ದ್ ಬಿಡ್ತ್,…..

————————————-

ಹ೦ಬ್ಲ್ ಇಲ್ಲ…
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದ ರಮೇಶ, ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡಿಗೆ ತೋರ್ಸತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ತೆ ಇದ್ದ
“ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಣ್ಣ್ ಪ್ರಪ೦ಚ ಇದ್ದ೦ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ ಎನ್ ಬೇಕಾರು ಮಾಡ್ಲಕ್. ಪ್ರಪ೦ಚ್ದ್ ಯಾವ್ ಎಡ್ಕಿಗಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್. ಅದ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಚೀಪ೦ಗೆ. ಗ೦ಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ರು  ಹತ್ತ್ ರುಪಾಯಿಗಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ ಜಾಮದ್ ತನಕ ಮಾತಾಡುಕ್ ಆಪುದ್” ಅ೦ತ ಕೊಚ್ಕೊ೦ಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಕಾಲ್ ಬ೦ತ್. ಆ ಬದಿಯಿ೦ದ ಯಾರೊ ಕೆಮ್ಮತೆ ಕೆಮ್ಮತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಮಾತಾಡ್ರ್.
“ಏ ರಮೇಸ, ನಿನ್ನ್ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಹುಶಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ಎರ್ಡ್ ವಾರದಿ೦ದ ಒ೦ದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುಕೂ ನಿ೦ಗ್ ಆತಿಲ್ಯಾ ಗಡೆ” ಅ೦ತ ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಾಗ  ರಮೇಶನ್ ಮುಖ ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡ್ ಎದ್ರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರಿನಷ್ಟೆ ಬೆಳ್ಚಿ ಹೋಯ್ತ್.

————————————-

ಚಿತ್ರ, ಕಥೆ ಮೂಲ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

%d bloggers like this: