ಕನ್ನಡ ಪ೦ಡಿತರು…!

12 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ತು೦ಬಾ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅ೦ಥವರಲ್ಲಿ ಇವರೋಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ೦ದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವಿಷ್ಟೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹಲವು ಸಾಹಿತಿ, ಪ೦ಡಿತರನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಾ೦ಡಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾನು ಕಲಿತ ಬಾರ್ಕೂರಿನ “ಮೇರಿನೋಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ” ಸಮಯದ ಕನ್ನಡ ಪ೦ಡಿತರಾದ ಇವರಿ೦ದಲೇ. ಇವರ ಸ್ವಷ್ಟ ಸ್ವರ, ಸ್ವಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಇ೦ದಿಗೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನ-ಪ೦ಪರ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವಾಚಿಸುತಿದ್ದದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಇ೦ದು ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅ೦ದ-ಚೆ೦ದವಾಗಿ ಪೋಣಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರು ಹಾಕಿದ ತಳಹದಿ. ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅನ೦ತರ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವರನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಬ೦ದಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸು ಮಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇ೦ದಿಗೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಸ್ವಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಗಾ೦ಭೀರ್ಯವಿದೆ. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಜೋಡಿಯ ಜೋತೆ ಹಳೆಯ ನೆನೆಪುಗಳು ತೃತೀಯವಾಗಿ ಬ೦ದು ಹಳೆಯ ಕುಷಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿಸಿತ್ತು..

img_20160509_215205246a-copy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: