ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ….!!

1 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ....!!

ಅದೆಕೋ ಏನೋ…?
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ
ನಡುಗುತ್ತಾ,
ಮುದುಡಿ ಒದ್ದಾಡುವ
ನನ್ನ ಕ೦ಡೊಡನೆ,
ನನ್ನವಳು
ಬೆಚ್ಚನೆಯ
ಕ೦ಬಳಿಯ ಹೊದಿಸುವ
ಬದಲು
ಸ್ವತಹಃ ಆಕೆಯೆ
ಕ೦ಬಳಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: