ಬಳೆಗಳ ಬಾಳು…!

17 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಳೆಗಳ ಬಾಳು

ನೂರು ದಿನಗಳ ನೋವಿಗೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು…!
ಅನಿತರಲ್ಲಿ ಅವರಿಸುವ ನಿಶ್ಯಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ
ಮತ್ತದೆ ಒಡೆದ ಬಳೆಗಳ ಮಾರ್ದನಿಸುವ ಸದ್ದು…!
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ,
ಸ೦ಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ
ತಣ್ಣಗೆ ಮುಳುಗುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ರಾಪು…!

ಈ ಮುಗಿಯದ
ನೋವು-ಕಾವುಗಳ ನಡುವೆ,
ಒಡೆದು ಚದುರಿದ ಬಳೆಗಳು
“ನಾ ಕೈಗಳಿಗೆರುವ ಮು೦ಚೆ ಒಡೆದೆನಾ ? ಇಲ್ಲಾ,
ಕೈಗಳಿಗೆರಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆದರಾ…?”
ಎ೦ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಕಾಣದಾಗಿತ್ತು….!!!

.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: