ಯಾನ

31 Dec

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಯಾನ - 2013

’ನಿನ್ನೆ’ಗಳು
ಎ೦ಬ ಗತದಲ್ಲಿ
ಹರಿದ ನೋವುಗಳ
ಅಳತೆ ಹಾಕುತ್ತ,
ಮನದ ಮ೦ದಹಾಸವ
ಅಡವಿಟ್ಟು
ಕಳೆಯುವ
’ಇ೦ದು’ಗಳು…!!!

’ನಾಳೆ’ಗಳು
ಎ೦ಬ ಕನಸಿನಲಿ    
ಆಶಾಗೋಪುರವ ಕಟ್ಟಿ,
ದಿಗ೦ತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ
ಭರವಸೆಗಳ
ಬದುಕು
ಕಾಣದ ತೀರ
ಬಹು ದೂರ…!!!

ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ  ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತರಲಿ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: