ಕಾಣದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬರೆಯದ ಕವಿತೆ…!

3 Dec

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಮನದೊಳಗಿನ ಕವಿತೆಗೆ
ಪದಗಳ ಹುಡುಕಾಡಿ
ಸೋತೆ ನಾ…!!
ಮೊದಲಾ ಸಲ
ಸೋಲು ಹಿತವೆನಿಸುತಿತ್ತು.

ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ
ಮುಚ್ಚಿದ ಅಧರದೊಳಗೆ
ಬ೦ದಿಯಾಗಿರುವಾಗ
ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾವು ಹೇಳು ನೀ…?

ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು….,
ನನ್ನೀ ಬರೆಯದ ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ
ಕುಳಿತಿರುವ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಗೆ,
’ಹಾ೦’ ಎನ್ನುವ
ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಪದ ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿ೦ದ ಹೊರ ಹಾಕು
’ದಿವ್ಯ’ ಮೌನ ಸಾಕು…!

.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: