Archive | 7:28 am

ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

20 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

%d bloggers like this: