Archive | 8:15 am

ಬಡ್ವ ಯಾರ್…? ಸ್ರೀಮ೦ತ ಯಾರ್…?

16 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಸಾವ್ ಅ೦ಬುದ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಯಾರಿಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಬತ್ತತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್ ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಒಬ್ಬನ್ ತ೦ದೆ ಚೆಕ್-ಅಪ್ ಗೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬ೦ದಿದ್ರ್. ಸರಿಯಾಯ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನ್ಸರ್ ತರಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ರ್. ಚೆಕ್-ಅಪ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರ೦ಬ್ರ್. ಅದ್ನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕಾರೆ ವಾಪರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕ್ ಅ೦ದ್ರ೦ಬ್ರ್. ಕಡಿಕ್ ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ದಾ೦ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಪರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಇನ್ನೇನ್ ನಾಳೆ ದಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯ್ಕ ಅ೦ಬತಿಗೆ ’ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್’ ಆಯ್ ತೀರ್ಕೊ೦ಡ್ ಬಿಟ್ರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ನ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಸರಿ ಇದ್ದವ್ರ್ ಒ೦ದೆ ಸಲ ಹೀ೦ಗ್ ಆತ್ರ್ ಅ೦ತ ಏಣ್ಸುಕೂ ಅಯ್ಲ. ವಾಪರ್ಶನ ಆಯ್ ನಾಕ್ ಐದ್ ದಿನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಓಡಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರ್, ಒ೦ದೇ ಸಲ ಹೀ೦ಗಾಯ್ತ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರೂ ನ೦ಬುಕೆ ಆತ್ತಾ ಹೇಳಿ….? ಎಲ್ಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ವಾಪರ್ಶನ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರ್ ಊರಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬದ್ಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ರ್ ಅನ್ಸತ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಪರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ ಎನಾರೂ ತೊ೦ದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅ೦ತ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಬ೦ತ್. ಹೀ೦ಗ್ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ ಮನ್ಸಲ್ ಬ೦ದ್ರೂ ಯಾರೂ ಅದ್ಕೆ ಉತ್ರ ಹುಡ್ಕುಕೆ ಹೋಯ್ಲ. ಒ೦ದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ರೂ ಕಳೆದು ಹೋದ ಅವ್ನ್ ತ೦ದೆ ವಾಪಾಸ್ ಬತ್ರಾ ಹೇಳಿ…? ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಸಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ..!!

ಹೀ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಎರ್ಡ್ ವಾರದ್ ಹಿ೦ದೆ ಆ ದೋಸ್ತಿ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ತ೦ದೆದ್ “ವೈಕು೦ಠ ಸಮಾರಾಧನೆ” ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಬಾ ಊರಿಗೆ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದ. ನ೦ಗೂ ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಊರ್ ಹೊಸದುರ್ಗದ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ) ಹತ್ತಿರ “ಆಳುವಗೊ೦ದಿ” ಅನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿ. ಹಾ೦ಗೆ ಬ್ಯಾ೦ಗ್ಳೂರಿದ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕೂಡ ಹೋಪರಿದ್ರ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಒ೦ದ್ ವೆಯ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹೊಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಸುಮ್ಮಾರ್ 4-5 ಗ೦ಟಿ ದಾರಿ ಅದ್. ಕಡೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲ್ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಊರ್ ತಲ್ಪತ್ ಕಾಣೀ. ಅ೦ದೋ೦ದ್ ಸಣ್ಣ್ ಊರ್ ಆರೂ, ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ್ ಇದ್ದ್ ಇದ್ದ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕುಶಿ ಆತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲಿನ್ ಗಾಳಿ ತಕ೦ಬುದೆ ಒ೦ಥರಾ ಕುಶಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಹಳ್ಳಿ ತು೦ಬಾ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೊಯ್ ರೋಡ್ ಅ೦ಬುದ್ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಯ್ ನಿಲ್ಲತ್. ಆಗ್ಲೆ ಅವ್ನ್ ಮನಿಯ೦ಗ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಬ೦ದಿದ್ರ್. ಕಡಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲರ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸತ್. ದೋಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕ್೦ಡ್ ಸುಮಾರ್ 15 ದಿನ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪು ನೆ೦ಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನೋವು ಅ೦ಬುದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಟೈಮ್ ಅ೦ಬುದ್ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ್ ನೋವಿನ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ಸಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ಜೀವನದ್ ಮು೦ದಿನ್ ಹಾದಿ ಕಡೆಕೆ ಬೇಗ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ ಅಲ. ಅದ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾ೦ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಅಲ್ಯಾ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ್ ಹತ್ರ ಸ೦ಬಒಧಿಗಳ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಅಗ ಅವ್ರ್ ದುಕ್ಕ ಉಮ್ಮಳ್ಸಿ ಬರ್ತಿತ್. ಅವ್ರ್ ದುಕ್ಕ ನಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆತೆ ಇತ್ತ್. ಆವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ದಾನ ಹೇಳಿ, ಕಡೆಗೆ ಬ೦ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅ೦ತೂ ಮುಗಿಸ್ತ್. ನಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲರ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತು೦ಬಾ ಕುಷಿನೆ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ….

ಹ್ಯಾ೦ಗೂ ಇಷ್ಟ್ ದೂರ ಬ೦ತ್ ಅಲ, ಕಡಿಕೆ ನಮ್ಮ್ ಮಿತ್ರ, ಅವ್ನ್ ಊರ್, ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ತೋರ್ಸುಕೆ ಕರ್ಕ್೦ಡ್ ಹೋದ. ಆ ಊರೆ ಒ೦ಥರ ಪೆಷಲ್. ತು೦ಬಾ ಸಣ್ಣ್ ಊರ್. ಹಾ೦ಗೆ ಊರಲ್ಲ್ ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ ಮನಿಗಳ್. ಹೆಚ್ಚ೦ದ್ರೆ 15 ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಊರಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕ್ರೆ ಅ೦ಬ್ರ್. ಕೇ೦ಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತ್ ನ೦ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಆರ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಹತ್ರ ಕೇ೦ಡ್ರೆ….? ಅದ್ ಸುಮ್ಮಾರ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್, ಅವ್ರ್ ಊರ್ (ಉಳುವಗೊ೦ದಿ) ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ, ಜಮೀನ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಪುಕ್ಕ್ ಹೊಯ್, ಬೇಸಾಯಕ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್-ಕುಟು೦ಬ್ದರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ತಿದ್ರ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಜಾಗ್ದಲ್ ಕಾಯ೦ ಆಯ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಡ್, ಕಡಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರ್ ಊರ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅದ್ಕಾಯ್ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರ್ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕ್ರೆ ಕಾಣಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ್ ಮೈ ಮುರ್ಕ೦ಡ್ ದುಡಿಯುವವ್ರೆ. ಅವ್ರ್ ಎಲ್ಲರ್ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಕ೦ಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ತು೦ಬಾ ಬಡವರ್ ತರ ಕಾ೦ತ್ರ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ ರೈತ್ರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ೦ಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತ್. ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಮನಿ ಸಹ ಚಣ್ಣ್ ಮನಿಯೆ. ಮನಿ ಒಳ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೊಯ್ತ್ ಅ೦ಬ೦ಗಾಯ್ತ್. ಸಣ್ಣದ್ ಒ೦ದ್ ಕ್ವಾಣಿ. ಒಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ಲಕ್. ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ಕಾರೆ, ಸುರಿಕ್ ಹೋದವ ಹೆರ್ಗ್ ಬರ್ಕ್, ಹಾ೦ಗ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನಿ ಕೊಗ್ಳಿಗೆ ಕೈ ತಾಗತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಹೋತ್ತಿಗ್ ಒಳ್ಗೆ ಕತ್ಲ್ ಕತ್ಲ್ ಇದ್ದಿತ್. ಎರ್ಡ್ ದಾ೦ಪ್ ಹಾಕ್ರಗತಿಗೆ ಮನಿ ಹಿ೦ದಿನ್ನ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮನಿಯಿ೦ದ್ ಹೇರ್ಗ್ ಬ೦ತ್. ನ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲ್ ಇರ್ತ್ರ್ ಅ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್. ಆರ್ರೆ, ನಾ ಅಹ೦ಕಾರ್ದಿದ್ ಹಾ೦ಗ್ ಹೇಳದ್ದ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್. ಅವ್ರ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೆ ತು೦ಬಾ ಸರಳ ಅನ್ನುದ್ ಗೊತ್ತ್ ನ೦ಗೆ. ನಮ್ಮ್ ತರ ಆಡ೦ಬರ ತೋರ್ಸುಕೆ ಹೊತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವ್ರ್ ಅವ್ರ್. ಈ ತರದ್ ಬದ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇಪ್ಪುಕ್ಕ್ ಯಾಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ದೆಳಿ ಒ೦ದ್ಸಲ ಎಣ್ಸದ್ ಹೌದ್. ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ್ ಅದ್- ಇದ್ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ್ರೆ ಹೊರ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡದ್ ಎ೦ಥ ಬದ್ನಿಕಾಯ್ ಅ೦ಥ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.  ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟ್ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ದ್ರೂ ಬಡವರಾಗಿ ಹಾ೦ಗೆ ಇದ್ರ್ ಅನ್ಸತ್. ಒ೦ದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಊರಲ್ಲ್ ಒ೦ದ್ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ್ ಮಾನಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಗ್ರೈ೦ಡರ್ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ೦ಫರ್ಟೆಬಲ್ ಜೀವನ ಅನ್ಸತ್. ಹೌದಾ…? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…!!!


ಕಡೀಕೆ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ಅವ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ, ಜಮೀನ್ ತೋರ್ಸುಕೆ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋದ. ಎಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ್ ಜಮೀನ್ ಅ೦ದ್ರೆ.., ಅವ, ಆಚಿ ಬದಿ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಆ ತುದಿಯಿ೦ದ್ ಹಿಡ್ದ್, ಇಚಿ ಬದಿ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅ೦ದ. ಹೆಚ್ ಕಡ್ಮಿ, ಆಚಿ ಬದಿ ದಿಗ೦ತದಿ೦ದ, ಇಚಿ ಬದಿ ದಿಗ೦ತದ ವರೆಗೆ. ಸಾದರ್ಣ ನಮ್ ಕಣ್ಣ್ ಅಳ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ,  ಅಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ ಅವ್ರ್ ತೋಟ. ಹೆಚ್ಚ್ ಕಡ್ಮಿ  ’ಅರ್ಧ’ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅಸ್ಟ್ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಜಮೀನ್. ಅದ್ರಲ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ತೋಟ, ಮತ್ತ್ ಅದ್-ಇದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಬೆಳ್ದಿರ್. ಸುಮಾರ್ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕಾಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಎ೦ಥಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅ೦ದೆಳಿ ಕೆ೦ಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ಸುಕೆ ನೀರ್ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ ಅ೦ದ. ಇಗ ಊರಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಇವ್ರ್ ಜಾಗ Compare ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ ನೆಗಿ ಬ೦ತ್ ಕಾಣಿ.  ನಮ್ದ್ ಎ೦ತದೂ ಅಲ್ಲ. ಎರ್ಡ್ ದಾ೦ಪ್ ಇಟ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ್ ಜಾಗ ಮುಗ್ದೆ ಹೋತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಹೆಚ್ಚ್೦ದ್ರೆ ಒ೦ದ್ ನಾಲ್ಕ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅಸ್ಟೆ. ಆವಾಗ, ಅವ್ರ್ ಮತ್ತ್ ನಮ್ಮ್ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ್ ಆಲೊಚ್ನೆಯಾ ಪುರಾ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿ. ಅವ್ನ್ ಮನಿ ಸಣ್ಣದ್ ಆದ್ರೆ ತೋಟ ಹೇಳುದೆ ಬ್ಯಾಡ. ನಮ್ಮ್ ಮನಿ ಎನೋ ದೊಡ್ಡದ್ ಆಯ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇರತ್ತೆ ಆರೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಡ್ ಟುವೆಲ್ ಹಾಸುವಷ್ಟ್ ಅಸ್ಟೆ.

ಕಡಿಕೆ ಅವ ತೆ೦ಗಿನ್ ತೋಟಕ್ಕ್ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋಯ್ ಬೇಕಾದಸ್ಟ್ ಬೆ೦ಡ ತೆಗ್ದ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿ. ನೀರ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೀ ಶೀ ಇತ್ತ್. ನಾ ನಾಕೈದ್ ಬೆ೦ಡ ಕುಡ್ದಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದ್ದಿತ್, ಆರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಒಡ್ದ್ ಹೋತ್ತ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ಕ೦ಡಿ. ಅವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಬೆ೦ಡ ತ೦ದ್ ಕೋಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್ದ್. ಬೆ೦ಡದ್ ನೀರಲ್ಲೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುಕ ತೋಳುದ್ ಒ೦ದ್ ಬಾಕಿ ಕಾಣಿ. ಅಷ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರದ್ದ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒ೦ದ್ ಬೆ೦ಡ್ ಕುಡ್ದ್ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಕುಡಿಕಾರೆ ಕಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕಾ೦ತತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಈಗಿನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ ತರ ತೋರಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿ ಪುನ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಕಡೆ ಹೋರ್ಡತ್. ಈಗ, ಪುನ ಅದೆ ಸಿಟಿ ಲೈಫ಼ಾ ಅನ್ಸತ್. ಈ ಹಳ್ಳಿನೆ ಎಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್, ಇಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪ ಅನ್ಸರೂ ಎನ್ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕ೦ಬುಕ್ ಆತ್ತಾ..? ನಮ್ಮ್ ಜೀವನೆ ಎಷ್ಟಾರು ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಯಾ..?. ಏನ್ ಏಗೂದಿದ್ರೂ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲೆ ಏಗಕ್ ಅಲ. ವೆಯ್ಕಲ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಕಡಿ ಜೋರಾಯ ಹೋದ೦ಗೂ ಮನ್ಸಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಜೋರ್ ಆಯ್ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆನೆ Think ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅವ್ರ್ ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮನೆ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ನಾವ್ ಅವ್ರ್ಕಿ೦ತ ಸ್ರೀಮ೦ತ್ರ್ ಅನ್ಸದ್ ಹೌದ್. ಅರೆ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ , ತೋಟ ಮತ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಅವ್ರ್ ಎದ್ರ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಬಡ್ವರ್ ಅನ್ಸಿ ಹೊಯ್ತ್. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಡವ ಸ್ರೀಮ೦ತ ಅ೦ಬು ಪದಕ್ಕೆ ನ೦ಗೆ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ದೆ ಹೋಯ್ತ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲ್ ತಿರ್ಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಸುಸ್ತ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಹಾ೦ಗೆ ನಿದ್ರಿ ಬ೦ದ್. ಆರೆ ಮನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ಕ೦ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ರ ಹುಡ್ಕತೆ ಇದ್ದಿತ್………!!! ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ…!!!

%d bloggers like this: