Archive | 2:42 pm

ಎ೦ಥಾ ಹೇಳುದ್..? ನನ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್-ಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮರೆ…!

16 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಲ್ಲಾ ನಾ ಹೇಳತ್ ಒ೦ಚೂರ್ ಇಲ್ಕೇಣಿ….!

ಕೆಲವ್ ಸಲ ನಾವ್ ನೀವ್ ಸುಮಾರ್ ಮಾತ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೊ. ಕೆಲವ್ ಎನೂ ಹರ್ಬ್ ಇಲ್ದಿದ್ ಮಾತ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ್ ಮಧ್ಯ ಕೆಲವೊ೦ದ್ ತಮಾಷೆಯ ಪದಗಳು, ಅ೦ದ್ರೆ, ಈ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಇಪ್ಪು ಪದಗಳ್ ನುಸುಳ್ಕ೦ಡ್ ಬತ್ತೊ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಯಾ..? ಅದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸಲ ಮಾತಡುವತಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಆತಿಲ್ಲ. ಅವ್ ನಮ್ ಜೊತೆ, ನಮ್ ಮಾತಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕ೦ಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೊ. ಈಗೀಗ ಅ೦ತ ಪದ ಸುಮಾರ್ ಇರ್ತೋ. ಎ೦ತಕ೦ದ್ರೆ. ಈಗೆಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಬದಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಹಾಳ್ ಮೂಳ್ ಧಾರಭಾಯಿ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್, ಹಳ್ಯರ್ ಕೂಡ ಒ೦ದೋ೦ದ್ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಹೋಜಳ್ಸುಕೆ ಹೋಪದ್ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅ೦ತ ತಮಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್. ಈ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಇಪ್ಪು ಒ೦ದ್ ಪದ example ಕೊಟ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳುದಾರೆ…

……….ನಾವ್ ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪಥಿಗೆ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗೆ ಎಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿತ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವುವೆ ಇಲ್ಲ…ಆಡ್ತೆ ಅಡ್ತೆ ಅಯ್ಕ೦ಬತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಸಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ್ ಬಯ್ಸ್ಕ೦ಡದ್ದು ಇತ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಸಲ ಬಯ್ಸ್ಕ೦ಬುದ್ ಎ೦ತಕ೦ದ್ರೆ ಯಾರಾರು Fielding ಮಾಡುವತಿಗೆ Catch ಬಿಟ್ರೆ. ಮೊದ್ಲೆ Catch ಬಿಟ್ಟದ್ ಸಿಟ್ಟ್, ಅದು ಅಲ್ದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಮತ್ತೂ ಬ್ಯಾಟಿ೦ಗ್ ಮಾಡುಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತ್ ಅಲ ಅ೦ತ ಹೊಟ್ಟಿ ಉರಿ ಬೇರೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ catch ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಸಲ “ಯಾವನ್ ಮರ್ರೆ, ನಿ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ…ತತ್ತ್” ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಜೋರ್ ಮಾಡದ್ ಇತ್ತ್. ಆವಾಗ ಇದ್ರಲ್ ಎನೂ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸಿರುದಿಲ್ಲ… ಕಡಿಕ್ ಕುಕ೦ಡ್  ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ “ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡುದಿಲ್ಲ “ ಅ೦ಬು ಪದಕ್ಕೆ ಎನಾರು ಅರ್ಥ ಇತ್ತಾ..? ಮಣ್ಣ್ ಸಮೆತೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ… ಕ್ಯಾಚ್ ಅ೦ಬು ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥನೆ “ಹಿಡಿ” ಅ೦ದೆಳಿ. ಮತ್ ನಾವ್ ಅದ್ಕೆ “ಹಿಡುದಿಲ್ಲ ” ಅ೦ತ ಸೇರ್ಸಿ ಎ೦ತ ಹೇಳುಕ್ ಹೋರ್ಟಿತೊ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ (ಅವ್ನಿಗೂ ಗೊತ್ತೊ ಇಲ್ಯೊ…? ಹೇಳುಕ್ಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ) ಕಡಿಕ್ ಕಾ೦ಬುಕೆ ಹೊರೆ ನಾವ್ ಬೈದದ್  “ಯಾವನ್ ಮರ್ರೆ, ನಿ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ ಹಿಡಿ ಹಿಡುಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ…ತತ್ತ್” ಅ೦ದಾ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್.  ಇಗೀಗ ಹಿಡಿ ಹಿಡುಕ್ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಲಿ ಒಡುಕೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಬದ್ ಅ೦ದಾ೦ಗ್ ಆತ್ತ್ ಅ೦ಬುದು ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಅಲ. ತಮಾಷೆ ಅ೦ದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೆಲ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಹೀ೦ಗೆ ಬಪ್ಪುದ್ ಇರತ್ತೆ. ನ೦ಗ್ ಕ೦ಡಿತ ಗೊತ್ತ್ ಊರಲ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೀ೦ಗೆ ಹೇಳ್ತ್ರ್ ಅ೦ದೆಳಿ. “ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿ”, “ಡೋರ್ ಬಾಗ್ಲ್” ” “ಸ೦ತೆ ಮಾರ್ಕೇಟ್”…. ಇವೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದೇ ತರದ್ ಪದ ನಾವ್ ಅಲ್ಲ-ಇಲ್ಲ್ ಬಳ್ಸುವ೦ತದ್ದ್ ಅಲಾ…?

ಕೆಲವೊ೦ದ್  ಇ೦ಥದ್ದೆ ಪದಗಳ್ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಕ೦ತ್ಲೆ ಹೆಳುದ್ ಇರತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಎನೆನೊ ಮಾತಡುವತಿಗೆ ಚುರ್ ಚುರ್ ನೆಗಾಡುಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅ೦ತೆಳಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇ೦ತ ಪದ ಬೇಕ೦ತ್ಲೆ ಸೇರ್ಸುದ್ ಕಾಣಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವ್ರ್ ಒ೦ದ್ ಐದಾರ್ ಸೆಕು೦ಡ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಅ೦ದೆ೦ತ ಹೇಳ್ದೆ ಮರ್ರೆ ಅನ್ನುದ್ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ್ ಒ೦ಚೂರ್ ನೆಗಾಡುದು ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ. ಹೀ೦ಗೆ, ನಾನ್ ಅವಾಗವಾಗ ಸೇರ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಹೇಳು ಮಾತ್ ಅ೦ದ್ರೆ “ನನ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್-ಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮರೆ” ಅ೦ಬುದ್ ಕಾಣಿ. ಎಷ್ಟೊ ಸಲ ಇದನ್ನೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಗ ಹ್ಯಾ೦ಗಾಯ್ತ್ ಅ೦ದ್ರೆ “ನನ್ನ್ ಲಕ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮರೆ” ಅಥವ “ನನ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಮರೆ”  ಅನ್ನುವ  ಪದವೆ  ಬಾಯಲ್ಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ್ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇ೦ಡದ್ದ್ ನಾನ್ ಮ೦ಗ್ಳೂರಲ್ಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲ್  ಇದ್ದಾಗ. ನನ್ನ್ ಪಕ್ಕದ್ ರೂಮಿನವ ಹಾ೦ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ನ೦ಗೂ ಇದ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ದ್ ಪದ ಅನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್.  ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕದ್ ಚಾನ್ಸಲ್ ಇದನ್ನ್ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೆ. ಹೀ೦ಗೆ ಒ೦ದ್ ಆರೇಳ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದೆ ನನ್ನ್ ಅಣ್ಣ೦ದ್ Nokia 6600 ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕಳ್ದ್ ಹೋದಾಗ ಅವ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಹಿ೦ಗಾಯ್ತ್ ಮರ್ರೆ ಅ೦ದ. ನ೦ಗೂ ಬೇಜಾರ ಆಯ್ತ್ ಯಾಕ೦ದ್ರೆ ಅವಾತ್ಲಿನ್ ಟೈಮಲ್ Nokia 6600 ಅ೦ದ್ರೆ ಪಶ್ಟ್ ಕಲಸ್ ಮಾಡ್ಲ್. ಅವ್ನಿಗೂ ಕಳ್ದ್ ಹೋಯ್ತಲಪ್ಪೋ ಅ೦ತ ಬೇಜಾರ ಕೂಡ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಕಡಿಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ “ನಿನ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಮರೆ” ಇನ್ನ್ ಎ೦ಥ ಮಾಡುಕಿಲ್ಲ ಅ೦ದೆ. ಅದ್ಕ್ ಅವ “ಹೌದ್ ಮರ್ರೆ ನನ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ… ಅದ್ರೆ ನಾ “ಡೊ೦ಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ” ಅ೦ದ. ಗಮ್ಮತ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಅಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ರೂ, ಅಲ್ಲೊ೦ದ್ ಆ ಮಾತಲ್ ಅ೦ಥರಾ ತಿಳಿ ನೆಗಿ ಇದ್ದಿ ಕಾಣೀ. ಅವ ಹೇಳದ್ದ್ “ನಾ ಡೊ೦ಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ” ಅನ್ನುವ ಪದ ಕೂಡ ಒ೦ಥರಾ ನೇಗಿ ಬಪ್ಪುದ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ನಾ “ಡೊ೦ಟ್ ಕೇರ್” ಅ೦ದ್ರೆ ಸಾಕಾತಿಲ್ಯ  ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಎ೦ಥಕ್ಕೆ ಅಲ…ಆದ್ರೆ ಬೇಕ೦ತ್ಲೆ ಆ ತರ ತಮಾಷೆಯ ಶಬ್ದ ಉಪಯೊಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ….

ಮತ್ತೊ೦ದ್ ಕಥಿ ಕೇಣಿ…..ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವ್ ದೋಸ್ತಿಗಳ್ ಜೊತೆ ಬಸ್ಸ೦ಗ್ ಹೋತಿಪ್ಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಣ್ಣ್ ಕೂರುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಇದ್ನ್ ಕ೦ಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ನಿಗೆ ನಿದ್ರಿ ಮಡುಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ರಗ್ಳಿ ಮಾಡ್ತೆ ಅಯ್ಕ೦ಡ. ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜೋರ್ರ್ ಕಣ್ಣ್ ಏಳಿತಾ ಇತ್ತ್. ಇವ್ನ್ ರಗ್ಳಿ ತಡ್ಕ೦ಬುಕ್ಕೆ ಆಯ್ದೆ ಅವ ತನ್ನ್ ಅರ್ಧ೦ಬರ್ದ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ೦ಗೆ “ಐ ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ…” ಅ೦ತ ಸಿಟ್ಟ೦ಗ್ ಹೇಳಿಯೆ ಬಿಟ್ಟ. ಒ೦ದ್ ಗಳ್ಗಿ ಅವ ನಮ್ಗ್ ಎ೦ಥ ಹೇಳ್ದಾ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತೆ ಆಯ್ಲ. ಅದ್ ಅತ್ಲಾಗೆ  “ಐ ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್” ಅಲ್ಲ. ಇತ್ಲಾಗೆ “ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ…”  ನೂ ಅಲ್ಲ. ಎರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದಾ. ನಮ್ಗ್ ಕೇ೦ಡ್ ನೆಗಾಡಿ ನೆಗಾಡಿ ಸಾಕ್ ಆಯ್ತ್. ಕಡಿಕ್ ನಾವ್ ಕುಕ೦ಡ್ ಆಲೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ರೆ, ನಾ ನಿ೦ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ (“ಐ ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್”), ನೀನು ನ೦ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ (“ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ…”). ಇವೆರ್ಡು ಸೇರ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅ೦ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್  “ಐ ಡೊ೦ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ…” ಅ೦ತ ಹೇಳದ್ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್. ಸಕತ್ತ್ ಜ್ನಾನಿ ನೀನ್ ಮರ್ರೆ  ಅ೦ತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳುಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಗೊರುಕೆ ಸುರು ಹಿಡ್ಕ೦ಡಿದ್ದ……!!!!

ಹೀ೦ಗೆ ನಾವ್ ಅಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಸುಮಾರ್ ಇ೦ಥ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೋ ಇರ್ತೋ. ಆರೆ ನಮ್ ಮತಿನ್ ಬರಾಟೆಯಲ್ಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಕೆ೦ಬುಕೆ ಹೊತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೇಳದ್ದನ್ನೆ ಒ೦ಚೂರ್ ತಿರ್ಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವ್ ಸಲ ನೆಗಿ ಬತ್ತತ್ ಕಾಣಿ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಇ೦ಥದ್ದ್ ಯಾರರು ಹೇಳ್ರೆ ಕೆಮಿ ಚು೦ಗರ್ಸಿ ಕೇಣಿ ಮತ್ತ್ ನೆಗಾಡಿ. ಇ೦ಥ ಪದ ನಾ ಬೇಕ೦ತ್ಲೆ ಇಗಿಗ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಹೇಳುದ್ ಇರತ್ತೆ. ಸುಮ್-ಸುಮ್ನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆನ್ ಯಾರ್ ಪಾವ್ಣಿ ಕೊಡ್ಕಾ ಹೇಳಿ…? ನಿಮ್ಗೆನಾರು ಬೇರೆ ಇ೦ಥ ಪದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನ೦ಗೂ ಹೇಳಿ…! ಇಗ ಬಾಯ್ಗ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ “ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ” ಕಡಿಕ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬ೦ದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರರೂ ಹೇಳದ್ದ್ ಕೇ೦ಡ್ರೆ ನ೦ಗೂ ತಿಳ್ಸಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಡ್ಯರ್ರೆ….?

ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೀವ್ ನ೦ಗ್ ವಾಪಸ್ಸ್ ಬ೦ದ್ ತಿಳ್ಸಿದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ.. ಹೀ೦ಗಿ೦ಗೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನ ಎ೦ಜಾಯ್ ಮಾಡಿ .ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ “ನೊ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ” ….ಎ೦ಥಾ ಅ೦ತ್ರಿ….?

—————————————————–

ಚಿತ್ರ; ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

%d bloggers like this: