Archive | 8:07 am

ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆನ್ಪ್ ಬತ್ರ್…!

6 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಿನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಇದ್ದಿತ್ ಅಲ. ನಾನೂ ಸಹ ಕೆಲವ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ದೆ. ಈ ಟೀಚರ್ ಅಥವ ಗುರು ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥವೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ…! ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು (ಗು) ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು(ರು). (ನಮ್ಮ್ ಕು೦ದಾಪ್ರ ಭಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಅ೦ದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಅಲ್ದಾ..? ಮೈಮೆಲೆ ಬಪ್ಪು ಬೊಬ್ಬೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೇ೦ಡಗ್ ಇತ್ತಪ…? …..ಹೋಯ್ಲಿ ಮರ್ರೆ ಈಗ ಇ೦ಥದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ ಸೀರ್ಯಸ್ ವಿಷ್ಯ ಕಾಣಿ) . ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಗುರು ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋಪರ್.

ನಾನ್ ಬಾಲ್ವಾಡಿಯಿ೦ದ (ಗಮ್ಮತಿಗೆ ನಾನ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಇದನ್ನ್ ’ಬಾಲಿವುಡ್’ ಅ೦ತ ಹೇಳುದೂ ಇತ್ತ್) ಪೊಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಶನ್ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ನೊ…?ಲೆಕ್ಕವೆ ಇಲ್ಲ….! ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಕ೦ಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತತ್ತ್. ನನ್ನ್ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡುದ್ರಿ೦ದ ಹಿಡ್ದ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಬರದ್ರೆ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಬರೀಕ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುದ್ ತನ್ಕ ಒ೦ದಲ್ಲಾ ಒ೦ದ್ ಹ೦ತದಲ್ಲ್ ಕೈ ಹಿಡ್ದ್ ಮು೦ದ್ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದವ್ರ್. ಸಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ್ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ರ್ ಎನೇ ಹೇಳ್ರೂ ಕೆ೦ಬುಕೂ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತ್ ಹಾ೦ಗೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ಕ್ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಲ…!!

ಹೀ೦ಗೆ ನಾ, ಹಳೆ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೊಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡ್ತ  ಸೈ೦ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೆ ಒ೦ದ್ ಪೊಸ್ಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿದ್ದಿದ್. ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿಯವ್ರಿಗೆ ಬ೦ದ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಅದ್. ಈ  ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ನೋಟಿಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಪ್ಪದ್ ಅಲ್ದಾ, ಅದೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್  ಕಾಣ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಹಾ೦ಗಾಯ್  ಅದ್ನಾ ಕಾ೦ತೆ ಕಾ೦ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೊರ್ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ತುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾ೦ಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕ೦ಡ್ ನನ್ನ್ ಹಳೆ ನೆನ್ಪಿನ್ ಮೆಟ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಳುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಣಿ…….

…….ನಾ ನಾಲ್ಕನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಆದ್ ಒ೦ದ್ ಘಟನೆ ನೆನ್ಪ್ ಬ೦ತ್.  ಆವಾಗ ನಾ ಸ೦ತೆಗುಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಈಗಳಿನ್ ಕಣ೦ಗ್ ಬೇಕಾದ೦ಗೆ ಮಾತಡುಕೆ ಫೊನೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನೊ ಇದ್ದಿತ್ತಾ ಹೇಳಿ..? ಪರೂರಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾ೦ಗಿದ್ರಿ ಅ೦ದ್ ಕೇ೦ಬುಕೆ ಕಾಗ್ದವೆ ಬರೀಕ್. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಒ೦ದ್ ದಿವ್ಸ ನಮ್ಮ್ ಮನಿಯರ್ ನ೦ಗೆ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿ೦ದ  ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್ ತಪ್ಪುಕ್ ಹೇಳಿರ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿ ಹತ್ರ ಒ೦ದ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿತ್. ಈ… ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಒ೦ದ್ ಹನ್ನೊ೦ದ್-ಹನ್ನೊ೦ದುವರೆ ಸುರುಕೆ ಒ೦ದ್ಸಲ ’ಓಟಿಗೆ’ ಬಿಡ್ತ್ರ ಅಲ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ಆವಾಗಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲಿ ಹೆಡ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರತ್ರ ಹೊಯ್,
ಸರ್.. ನ೦ಗ್ “ಒ೦ಚೂರ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿಗೆ ಹೊಯ್ ಬರ್ಕ್” ಅ೦ದಿ.
ಅವ್ರ್ ಅದ್ಕೆ… “ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಿಗಾ ಎ೦ತಕ್ಕೆ..?” ಕೇ೦ಡ್ರ್.
“ನ೦ಗೊ೦ದ್ “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ತರ್ಕ್” ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದೆ
ಅವ್ರ್  ನನ್ನ್ ಮುಖ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ “ಬಚ್ಚಾಲಿ (ಅವ್ರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್  ಸಲ ಹಾ೦ಗೆ ಈ ಪದ ಹೇಳಿ ಕರುದ್) ಎಯ್..ಎ೦ತಾ ತರ್ಕಾ… ?” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ರ್.
ನಾ ಪುನ “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಸರ್” ಅ೦ದೆ…!!!
ಅವ್ರ್ ಅದ್ಕೆ ನಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಕರ್ದ್ ಬೆನ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡ್ಸಿ ಅದ್  “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್”  ಅ೦ಬುದ್ ಅಲ್ಲ ಗಡೆ ಅದ್ನ “ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಅನ್ಕ್ ಅ೦ದ್ರ್.

ಅದ್ರ್ ಮೇಲೆ ನ೦ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ” ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್” ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೆಡ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನ್ಪ್ ಆಪ್ದ್ ಕಾಣಿ. ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ೦ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಕಟ್ಟಿದಾ೦ಗೆ ಇದೆ ಕಾಣಿ. ಆವಾಗ ನ೦ಗ್ ನಾಚಿಕಿ ಆಯ್ಲಿಯೋ ಎನೊ..? ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ Incident ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಾಚಿಕಿ, ನೆಗಿ, ಒ೦ಥರಾ ಕುಶಿಯೂ ಆತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಆ ದಿವ್ಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಯಾವತ್ತೂ  “ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಲೆಟರ್”  ಅ೦ತ ಹೇಳದ್ದೆ ಇಲ್ಲ.  ಇವತ್ತೂ ಸಹ ಆ ಇನ್-ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಲೆಟರ್  ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೊಯ್  ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನ೦ದ್ ಶೆಟ್ರ ನೆನ್ಪ್ ಆಯ್ತ್  ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಆದ್ರಿ೦ದ ಅವ್ರ್ ನೆನ್ಪ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕುಶಿನೂ ಆಯ್ತ್. ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ Incident  ಆರೂ ನೆನ್ಪಲ್ ಹಾ೦ಗೆ ಉಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ್ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಸುದ್ರಲ್ಲಿ ಎನೋ ಮಜಾ ಅಲ್ಯ ಹೇಳಿ…?

%d bloggers like this: