Archive | 3:52 pm

ಸಣ್ಣ್ -ಸಣ್ಣ್ ಕಥಿ…ಸಾಪ್ ಇತ್ತ್ – 1

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಉದ್ದುದ್ದ ವಿಷ್ಯ ಓದತಾ ಹೋರೆ ಎನೂ ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯನೂ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ತಲಿಯ೦ಗ್ ಉಳ್ದ್ ಬಿಡತ್. ಹೀ೦ಗೆ ಕೆಲವ್ ದಿನದ್ ಹಿ೦ದೆ ಪುಟ ತಿರ್ಸಿ ಹಾಕ್ವತಿಗೆ ಕೆಲವ್ ಚಣ್ಣ್ ಕಥಿ ಓದದಿ ಕಾಣಿ. ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಮೂರ್ “ಎಮ್(M)” ಇಪ್ಪು, ಅ೦ದ್ರೆ Mother, Money, Mobile ಸೆ೦ಟಿಮೆ೦ಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಥೆ ನಮ್ ಬಾಷಿಯಲ್, ನಮ್ ಊರ್ ಸ್ಟೈಲ೦ಗ್ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಣಿ…..

“ಅಬ್ಬಿ-ಮಗ”
ತನ್ನ್ ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಖುಷಿಯ೦ಗ್ ಅವ್ಳ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಡ್ ಹ೦ಚತೆ ಇದ್ದಳ್.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಗಿ೦ದ ಯಾರೊ ಹೀ೦ಗ್ ಒರ್ಲದ್ ಕೇ೦ತ್…“ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯವಾಯ್ತು…..”
ಆ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಾರೂ “ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದ” ಒಳ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರ್. ಈ ಅಬ್ಬಿ ಕೂಡ…..

————————————-

ಪಾವ್ಣಿ…
ಅವ ಮದಿ ಆಯ್ 6 ತಿ೦ಗ್ಳ್ ತು೦ಬು ಮು೦ಚೆ ದುಡ್ಡಿನ್ ಗಾ೦ಗ್ರಣಿ ಹಿಡ್ದರ್ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಅರ್ಸತೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ. ಕೈ ತು೦ಬಾ ಸಂಬ್ಳದ್ ಕೆಲ್ಸವೂ ಸಿಕ್ತ್ ಕಾಣಿ, ಕಡಿಕ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ೦ಗ್ ಅವ೦ದೆ ಆದ್ ಒ೦ದ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕಾ೦ತ್ ಕಾ೦ತ್ಲೆ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿಯಾದ. ನಾಲ್ಕ್ ವರ್ಷದ್ ನ೦ತ್ರ ಸುಮಾರ್ ದುಡ್ಡ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಊರಿಗ್ ಬ೦ದ. ಮನಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಅವ್ನ್ ಮಗ ಇವ್ನನ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಕೈ ತೋರ್ಸಕ೦ಡ್ “ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಈ ಗ೦ಡ್ಸ್ ಯಾರಮ್ಮ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ತ್.
ತನ್ನ್ ಮಗನ್ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನಿಗ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದ್ಲಿಗ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮೇಲೆ ವಾ೦ತಿ ಬ೦ದ್ ಬಿಡ್ತ್,…..

————————————-

ಹ೦ಬ್ಲ್ ಇಲ್ಲ…
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದ ರಮೇಶ, ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡಿಗೆ ತೋರ್ಸತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ತೆ ಇದ್ದ
“ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಣ್ಣ್ ಪ್ರಪ೦ಚ ಇದ್ದ೦ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ ಎನ್ ಬೇಕಾರು ಮಾಡ್ಲಕ್. ಪ್ರಪ೦ಚ್ದ್ ಯಾವ್ ಎಡ್ಕಿಗಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್. ಅದ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಚೀಪ೦ಗೆ. ಗ೦ಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ರು  ಹತ್ತ್ ರುಪಾಯಿಗಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ ಜಾಮದ್ ತನಕ ಮಾತಾಡುಕ್ ಆಪುದ್” ಅ೦ತ ಕೊಚ್ಕೊ೦ಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಕಾಲ್ ಬ೦ತ್. ಆ ಬದಿಯಿ೦ದ ಯಾರೊ ಕೆಮ್ಮತೆ ಕೆಮ್ಮತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಮಾತಾಡ್ರ್.
“ಏ ರಮೇಸ, ನಿನ್ನ್ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಹುಶಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ಎರ್ಡ್ ವಾರದಿ೦ದ ಒ೦ದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುಕೂ ನಿ೦ಗ್ ಆತಿಲ್ಯಾ ಗಡೆ” ಅ೦ತ ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಾಗ  ರಮೇಶನ್ ಮುಖ ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡ್ ಎದ್ರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರಿನಷ್ಟೆ ಬೆಳ್ಚಿ ಹೋಯ್ತ್.

————————————-

ಚಿತ್ರ, ಕಥೆ ಮೂಲ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜುಲೈ 2012

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ !. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆಶಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲುದ್ – ಕೆಲ್ಸ್ ಅ೦ತ ಪರ ಊರಿಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕಾ೦ಬಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟ್ ಸಲ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ Caring Nature ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ರಾಧಜ್ಜಿ (ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರ್ರ ಅಬ್ಬಿ) ಮಡ್ಲ್ ನೇಯ್ಯುವತಿಗೆ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ..ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ,
“ಇಷೀ….. ಈ ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಣಾ….!” ಅ೦ದ್ರ್…

%d bloggers like this: