Archive | 4:16 pm

ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

2 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ತಿ೦ಗ್ಳಿ೦ದ ಪೆ೦ಡಿ೦ಗ್ ಇದ್ದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಇವತ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಕು೦ಯ್ಕ್, ಝಾಪ್, ಕುಮ್ಚಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

%d bloggers like this: