ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

9 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮತ್ತೊ೦ದಿಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬದಿ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದಿ. ಯಾವ್ದ್೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಮೇಲೆ  ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: