Archive | 9:18 am

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

9 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮತ್ತೊ೦ದಿಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಬದಿ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದಿ. ಯಾವ್ದ್೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಮೇಲೆ  ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ !

%d bloggers like this: