ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

3 Mar

1. ಕೊನ್ವೆ೦ಟ್ ಶಾಲಿಯಿ೦ದ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡಿ ಟರ್ನ್ ವರೆಗೆ ರೊಡಿಗ್ ಕೊ೦ಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತ್  ಅ೦ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರಿಗೆ ಹೊಪರಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಲಿಸ್ ಅಯ್ತ್..

2. ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ ಹಾಲ್ ಒಪನಿ೦ಗ್ ಮೇ ತಿಗ್ಳ೦ಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅ೦ತೆ. ಅಲ್ದೆ ಆ ಟೈಮ೦ಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಇತ್ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ
ಸಿಕ್ತ್..

3. ಬಾರ್ಕೂರ್ ತೇರ್ ಮಾರ್ಚ್  ೨೪ ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ.. ಹೋಪರ್, ಬಪ್ಪರ್ ಏಲ್ಲಾ ಇಗ್ಲೆ ರೇಡಿ ಮಾಡ್ಲಕ್..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: