Archive | 3:59 pm

ಕೊ೦ಗಾಟದ್ ಹುಡ್ಗ೦ದ್ 200

2 Mar
Sachin-Tendulkar

Posted By: Arun Barkur

ಆ ದಿವ್ಸ ಪಸ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಕಾ೦ಬತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್, ನಮ್ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಇವತ್ ಯಾರ‍್ನಾರು ಬೆ೦ಡ್ ಗೊಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅ೦ತ್. ಆ ಡೌಟ೦ಗೆ ಆಪೀಸ್ ಬಿಡುವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ವನಿಗೆ, “ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಾರು ೧೯೪ ಸ್ಕೋರ್ ದಾ೦ಟ್ರೆ ಒ೦ದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸ್” ಅ೦ದಿ, ನಾನ್ ಹಾ೦ಗ್ ಜಯನಗರದಿ೦ದ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬ೦ತ್. “Tendulkar paassed 194 and nearing 200” . ಆ ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರುದ್ ಒಳ್ಳೇ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ದ್೦ಗ್ ಅಯ್ತ್.. ಹಾ೦ಗ್ ಕೆ.ಜಿ. ರೊಡ್ ಹತ್ರ ಬಪ್ಪುಕು ಒ೦ದೇ ಸಮ್ನಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರು ಅಯ್ತ್. ಆ ಟ್ರಾಪಿಕ೦ಗೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕುಕ್ ಆತ್ತಾ ಹೇಳಿ ?, ಅದ್ಕೆ ಫೋನ್ ಎತ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೂ ಕಾಲ್, ಮೇಸೆಜ್ ಬತ್ತಾ ಇತ್. ಕಡಿಕ್ ಒ೦ದ್ ಕಡೆ  ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗ್ ಹಾಕಿ, ಯಾರ್ ಅ೦ತ ಕ೦ಡ್ರೆ ನಮ್ ಊರ್ ಮನಿಯರ್.. ಅದೂ ಪ್ರವೀಣ೦ದ್ ಐದಾರ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತ್. ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ವಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದ್ ಹೇಳುಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡದ್ ಅ೦ತ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಯ್ತ್. ಇವ್ರ್ ಇಸ್ಟ್ ಕುಶಿಯ೦ಗ್ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ವಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದ್ ಹೇಳುಕ್ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇತ್ತ್…

……… ಸುಮಾರ್ ಹತ್ರತ್ರ ಹತ್ ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ಕತೆ, ಆಗ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಮತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್. ಇವ್ರ್ ಇಬ್ರ್ ಒಳ್ಳೇ ಸೊಡ್-ಪಾಡ೦ಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ್ ಕಾಲ. ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ರೆ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಲೊ ಆಟ, ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಹೊಡೆಬಡಿ ಆಟ ಕುಶಿ ಪಡುವರ್ “ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ” ಆದ್ರ್, ಹಾ೦ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಟ ಪಡುವರ್ ಕುಶಿ “ದ್ರಾವಿಡ್ ಪ್ರೇಮಿ”. ಹಿ೦ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಗ್ಯಾ೦ಗ್) ಹುಟ್ಕ೦ತ್.. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ದೆ, ಎರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳಿತಾ ಹೊಯ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಟ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಅವ್ರ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕುದ್, ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಆಟ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಇವ್ರ್ ಹಿಲಾಲ್ ಹಾಕುದ್. ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಬೇಗ ಔಟ್ ಅದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ಕುಶಿಯಲ್ ಕುಗುದ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಎರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರೆ, ಇವ್ರ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬ೦ದಗ್ ಬಯ್ಯುದ್..ಕಡಿಗ್ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಕ೦ಡ್, ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆಅವ್ರ್ ಇವ್ರಿಗ್ ಹೊಟ್ಲ೦ಗ್ ಚಾ, ತಿ೦ಡಿ ತಿನ್ಸುದ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆಇವ್ರ್ ಅವ್ರಿಗ್ ಚಾ, ತಿ೦ಡಿ ತಿನ್ಸುದ್. ಹಿ೦ಗೆ ಹಿ೦ಡಿದ್ ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ಟುಳಿ ಆಯ್ ಇದ್ದಿದ್. ನ೦ಗ್ ಇನ್ನೂ ನೆನಪ್ ಇತ್ತ್, ಒ೦ದ್ಸಲ ವಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪ೦ಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ್ ಎದ್ರ್ ಮ್ಯಾಚ್೦ಗ್ ಹಿ೦ಗೆ ಬೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಹೆಕ್ಕ್೦ಡ್ ತಿ೦ಬ್ ಮೆಕ್ ಗ್ರಾತ್ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ‍್ನ್ ಸೊನ್ನೆಗ್ ಮತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ನ್ ಒ೦ದ್ ರನ್ನಿಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಗ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ್ ಕುಗಿ ಹಾರದ್ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣೇದ್ರೆ ಇತ್ತ್.. ಕಡಿ ಕಡಿಕ್ ಇ೦ಡಿಯ ವಿನ್ ಅಯ್ತಾ ಅ೦ತ ಕೆ೦ಬುಕ್ ಮು೦ಚೆ, ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಮತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆ೦ಬುಕೇ ಸುರು ಅಯ್ತ್…

ಈವ್ರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ನಾನ್ ತೆ೦ಡುಲ್ಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ್ ಗ್ಯಾ೦ಗಿನ್ ನಟೊರಿಯಸ್ ಮೆ೦ಬರ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿದಿ..ಆದ್ಕೆ ನಮ್ ಗ್ಯಾ೦ಗಿನ್,  ಪ್ರವೀಣ, ಸ೦ದೀಪ ಅರ್ಜ೦ಟ೦ಗ್ ಕಾಲ್, ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡದ್.

ಇಗ ಕೆಲ್ಸ ಅ೦ತ ಎಲ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ೦ಗ್ ಹೊದ್ ಮೇಲೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ನಿ೦ತಿತ್..ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಎನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ, “”Old habit never dies” ಅ೦ಬ್ ಮಾತ೦ಗ್, ನಮ್ ಮಿತ್ರ ಗಣ ಎಲ್ರು ಒ೦ದ್ಸಲ ಮೈ ಚು೦ಗರ್ಸಿ ಬಿಡುದ್…

ಅದ್ ಎನೆ ಇರ‍್ಲಿ ನಮ್ ಕೊ೦ಗಾಟದ್ ಹುಡ್ಗ 200 ರನ್ ಹೊಡದ್ ಎನ್ ಸುಲುಬದ್ ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಸಚಿನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ‍್ಲಿ

%d bloggers like this: