ಓದಿ ನಗಾಡಿ….

15 Feb

Posted By: Arun Barkur

ನನ್ ಸಖ ಸ೦ದೀಪ ಅಮಿನ್ ಕಳ್ಸದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೀ೦ಗಿತ್ ಕಾಣೀ..

ನಿರ್ಮಲ ರಾತ್ರಿಯ
ಸು೦ದರ ಬೆಳದಿ೦ಗಳ ಮರೆಯಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಯಲಿ……….
………………………..
………………………..
………………………..
ಬೊ೦ಡ ಕಳುಕ್ ಹೋಪ ಬತ್ಯಾ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: