ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ….?

15 Feb

ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

೧. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ ಯಾರೊ (’ಪಾಪದ್ ?’) ಹುಡ್ಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿ (’ಓಳ್ಳೆ ?’) ಹುಡ್ಗನ್ ಜನವರಿ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಎ೦ಡಿಗ್ ರಿಸ್ರಿ(ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಮದಿ ಮಾಡ್ಕಡ್ರ೦ಬ್ರ್. ಇದ್ ಬಾರ್ಕೂರ೦ಗ್ ದೊಡ್ ವಿಷ್ಯ ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ರಲ್ ಹನ್ನೊ೦ದ್ ಅಷ್ಟೆ ! ನವ ದ೦ಪತಿಗಳಿಗ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿ೦ದ್ ಒ೦ದ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ‍್ಲಿ. ಆದ್ರ್ ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಊಳ್ದರಿಗ್ ಮಾದರಿ ಆಗ್ದೆ ಇರ‍್ಲಿ. ಮದಿಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ್ ಹುಡ್ಗನ್ ’ಅಪ್ತಮಿತ್ರರಿಗ್’, ಅವ್ರ್ ಅಕ್ಕ ತ೦ಗಿ ಬೇರೆಯರನ್ ಕಟ್ಕ್೦ಡ್ ಹೊದ್ರೆ, ಆಗ ಹುಡ್ಗಾಟ ಎನ್ ಎ೦ತ ಅ೦ತ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿತ್. ಹ೦ಗಾಯ್, ಈ ’ಅಮರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ’ ಮತ್ ’ಅಮರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ’, ಪೀ೦ತ್ ಕೈಯಲ್ ಮಾಡದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒ೦ದ್ ಇರ‍್ಲಿ.

———————————————————————————-

೨. ನಮ್ ಶಶಿ(ಕುದ್ರರ್ ಮನಿ ಶಶಿಕಾ೦ತ) ಕಡಿಗೂ ಬೈಕ್ ತಕ೦ಡ ಅ೦ಬ್ರ್. ತಕ೦ತಿ ತಕ೦ತಿ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವ್ ಮಳ್ಗಾಲ ಕಳ್ದ್ ಹೊಯ್ತ್… ಅವಾಗ್ಲೆ ತಕ೦ಡಿರ್ ಈಗ ಮಾರು ಟೈಮ್ ಬತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಈಗ ಟಿ.ವಿ.ಯಸ್ ಅಪಾಚೆ ಮೇಲ್ ಜೂಮಾಗಿ ತಿರ‍್ಗತ ಅ೦ತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ತ್..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: